04
ΜΑΡ

Ελλάκτωρ: Έκδοση εγγυητικών επιστολών έως 7,788 εκατ. ευρώ


Η εταιρεία  "ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε." υπέγραψε με επτά από τις πιστώτριες τράπεζες κοινοπρακτική σύμβαση, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών μέχρι του συνολικού ποσού των επτά εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (7.788.000,00€).

Η παραπάνω σύμβαση έκδοσης εγγυητικών επιστολών είναι μέρος των πιστωτικών ορίων που προβλέπεται ότι θα χορηγήσουν οι Τράπεζες στην "ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε." στο πλαίσιο των συμφωνιών αναδιάρθρωσης των δανειακών της υποχρεώσεων (MΟU) που υπέγραψε η εταιρεία μας με το σύνολο των πιστωτριών Τραπεζών στις 24/9/2010.
Produced by