09
ΜΑΡ

Ιονική Ξενοδοχειακή: Στα 1,8 εκ. ευρώ τα κέρδη του 2010


Στα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,8 εκατ. το 2009 διαμορφώθηκαν τα τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά επί των κερδών της χρήσεως 2009 της Ιονικής Ξενοδοχειακής για το 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,3 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 31,2 εκατ. ευρώ έναντι 35,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΟΝΙΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. απεφάσισε να προτείνει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2010.
Produced by