11
ΜΑΡ

Eurodrip: Αύξηση πωλήσεων κατά 14% το 2010


 Με αύξηση 39% των ενοποιημένων προ φόρων κερδών τα οποία ανήλθαν στα 4,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση και αύξηση πωλήσεων 14% που ανήλθαν σε 68.0 εκατ. ευρώ έναντι 59,4 εκατ. ευρώ το 2009, έκλεισε για τον Όμιλο Eurodrip το 2010.


Τα βασικά οικονομικά μεγέθη 2010, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 4,215 εκατ. ευρώ ή 6,2% επί των πωλήσεων, έναντι 3,030 εκατ. ευρώ ή 5,1% επί των πωλήσεων κατά την προηγούμενη χρήση. Ποσοστό αύξησης 39,1%.

Ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,211 εκατ. ευρώ ή 13,5% επί των πωλήσεων έναντι 7,817 εκατ. ευρώ ή 13,2% επί των πωλήσεων. Ποσοστό αύξησης 17,8%.

Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 68,036 εκατ. ευρώ έναντι 59,437 εκατ. ευρώ το 2009. Ποσοστό αύξησης 14,5%.

Όπως δήλωσε ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Μιχάλης Παναγής η κερδοφόρα ανάπτυξη της Eurodrip είναι καθαρά αποτέλεσμα της εξωστρέφειας και της συστηματικής διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού. Συγκεκριμένα το 90,6% των ενοποιημένων πωλήσεων πραγματοποιείται στο εξωτερικό, κατά την προηγουμένη χρονιά, η Αμερικάνικη θυγατρική αύξησε τα μεγέθη της κατά 30%, η Τούρκικη θυγατρική αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα ικανοποιητικούς ρυθμούς (15%) και η νέα επένδυση στο Περού συνεισέφερε σημαντικά σε κερδοφορία.

Τα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της ολοκλήρωσης της εκκαθάρισης της θυγατρικής εταιρείας Agriprojects SRL στη Ρουμανία και της απομείωσης αξίας συμμετοχών.

Για το 2011, ο Όμιλος Eurodrip εκτιμάται ότι θα συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία με περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας και των ενοποιημένων πωλήσεων, εστιάζοντας στην ενίσχυση του δικτύου των θυγατρικών εταιρειών και εμπλουτίζοντας το εύρος των παραγόμενων προϊόντων.

H Eurodrip ΑΒΕΓΕ είναι θυγατρική του Global Capital Investors II fund, με σύμβουλο τη Global Finance που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, με ηγετική θέση στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2010 θα δημοσιευθούν το Σάββατο 12 Μαρτίου 2011.
Produced by