14
ΜΑΡ

Morgan Stanley: Με 5,109% στην Alpha Bank(upd)


Η απόκτηση του 5,109% διενεργήθηκε αυτόκλητα (unsolicited) από την Morgan Stanley, δίχως, ως είθισται στις περιπτώσεις ενδιαφερομένων θεσμικών επενδυτών, να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή επικοινωνία με τον εκδότη, αναφέρει σε δεύτερη ανακοίνωση της η τράπεζα.


Όπως αναφέρεται, η Morgan Stanley έχει μεταξύ άλλων ενεργήσει, αφενός μεν ως κύριος σύμβουλος της ΕΤΕ αναφορικά με την από 18ης Ιανουαρίου 2011 πρόταση συγχώνευσης της ΕΤΕ προς την Alpha Bank, την οποία η ΕΤΕ χαρακτήρισε ως φιλική, και αφετέρου ως συνδιαχειριστής βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤΕ τον Σεπτέμβριο 2010.

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank θα συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και, όπως πάντα θα συνεχίσει να εργάζεται προς όφελος των μετόχων, των εργαζόμενων και των πελατών της, ιδιαίτερα μέσα στην αβεβαιότητα της τρέχουσας συγκυρίας.

Morgan Stanley: Με 5,109% στην Alpha Bank

Στο 5,109% ανέρχεται το ποσοστό της Morgan Stanley στην Alpha Bank. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, η Morgan Stanley, διά της από 11.3.2011 επιστολής της, δήλωσε/γνωστοποίησε ότι, δια των Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York, ενεργούντων ιδίω ονόματι και για λογαριασμό αυτών ή/και συνδεδεμένων μετά τούτων προσώπων, κατέχει εμμέσως, άνευ συντονισμού ή εναρμονίσεως μετά τρίτων, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς ανέρχεται, αμέσως και εμμέσως, σε 5,109% ή 27.295.565 κοινές μετοχές μετ' ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου, έναντι προηγουμένης συνολικής (αμέσου και εμμέσου) συμμετοχής της Morgan Stanley ίσης προς 4,965% ή 26.525.745, αντιστοίχως.
Produced by