14
ΜΑΡ

Νεώριον: Διευκρινήσεις γαι την "Ναυπηγικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ελευσίνας"


Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 10.3.2011 ανακοίνωσης σχετικά με την αίτηση της θυγατρικής της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. (η Θυγατρική) για την υπαγωγή της στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99επ. του Ν. 3588/2007, η ΝΕΩΡΙΟΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η Εταιρία) ανακοινώνει τα εξής:

Α) Το ύψος των εγγυήσεων που η Εταιρία έχει χορηγήσει υπέρ της Θυγατρικής, έχει ως εξής: H Εταιρία έχει εγγυηθεί την ακριβή τήρηση όλων των όρων της αιτήσεως την οποία υπέβαλε η Θυγατρική από κοινού με την επίσης θυγατρική της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ Α.Ε. (ΝΒΕΣ Α.Ε) προς τις τράπεζες ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, για την έκδοση εγγυητικών επιστολών προκαταβολής υπέρ ΓΕΝ ύψους € 21.126.959,60 ανά τράπεζα, στα πλαίσια της σύμβασης υπ' αριθ. 001Β/00, μεταξύ της Θυγατρικής και του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ για την προμήθεια δύο νέων πυραυλακάτων (ΤΠΚ 06 και 07). Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη ποσού € 6.600.000,00 ως τριτεγγύηση τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού της Θυγατρικής.

Β) Μέχρι σήμερα, κανένας πιστωτής της Θυγατρικής δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση εκτελεστού τίτλου (συμπεριλαμβανομένων των διαταγών πληρωμής) κατά της Θυγατρικής ή/και του ομίλου για τη διασφάλιση των απαιτήσεών του. Οι μόνοι αντισυμβαλλόμενοι που έχουν επιχειρήσει την καταγγελία σύμβασης με τη Θυγατρική είναι οι εταιρίες BAE SYSTEMS SURFACE SHIPS INTERNATIONAL LIMITED και ΒΑΕ SYSTEMS SURFACE SHIPS ΗELLAS S.A., όπως ήδη ανακοινώθηκε από την Εταιρία στις 9.3.2011.

Γ) Η αίτηση υπαγωγής της Θυγατρικής στην παραπάνω διαδικασία έχει ως σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Θυγατρικής. Στην παρούσα φάση, η ενέργεια αυτή δεν έχει επίπτωση στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση της Θυγατρικής ή του ομίλου, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, αναστέλλει τις ατομικές διώξεις των πιστωτών. Σημειώνεται ότι εφόσον επιτευχθεί συμφωνία με τους πιστωτές στα πλαίσια της αιτηθείσας διαδικασίας, ενδέχεται οι όροι της συμφωνίας αυτής να επιδράσουν στα παραπάνω μεγέθη.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα προβαίνει σε ανακοινώσεις για τις σχετικές εξελίξεις ενημερώνοντας το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή νομοθεσία.
Produced by