16
ΜΑΡ

Εικόνα Ήχος: Παραίτηση δύο εκ των πέντε μελών του δ.σ.


 Την παραίτησή τους υπέβαλαν δύο εκ των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Εικόνα Ηχος ΑΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συγκεκριμένα, υπέβαλαν την παραίτησή τους οι κκ: α) Κωνσταντίνος Μουστακαλής, του Στέλιου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και β) Γεώργιος Παραλίκης του Στέργιου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Ως λόγοι παραίτησης των δύο μελών αναφέρονται οι ανειλημμένες επαγγελματικές τους υποχρεώσεις (ο κος Μουστακαλής ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στα Ιωάννινα και ο κος Παραλίκης είναι ιδιωτικός υπάλληλος), οι οποίες δεν τους επιτρέπουν την ταυτόχρονη και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εικόνα Ηχος ΑΕΕ.

Κατόπιν αυτού, τα εναπομείναντα τρία μέλη, ήτοι οι κκ Αντώνιος Τσουρμπάρκας, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, Κων/νος Γαρμπής, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος, και Αριστείδης Καλαντζής, μη εκτελεστικό μέλος θα προβούν στις απαραίτητες ενέργειες αντικατάστασής τους. Έως τότε, τα τρία προαναφερθέντα μέλη θα συνεχίσουν να ασκούν την λειτουργία, διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας.

Produced by