18
ΜΑΡ

Τιτάν: Πτώση 17,2% στα καθαρά κέρδη του 2010


Μειωμένα οικονομικά αποτελέσματα εμφάνισε ο όμιλος ΤΙΤΑΝ το 2010. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επιδείνωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες κατά 19,4 εκατ. ευρώ, αλλά και σε υψηλότερες αποσβέσεις κατά 7,3 εκατ. ευρώ όπως και υψηλότερα χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 3,3 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ το 2010 ανήλθε σε 1.350 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σύγκριση με το 2009. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5,5% στα 314,4 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους, έφθασαν τα 102,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,2% σε σύγκριση με το 2009.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ ανήλθε σε 370,7 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 17,6% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 86,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,2%, αντικατοπτρίζοντας κυρίως την ύφεση της εγχώριας αγοράς.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 55,2%, σε σύγκριση με το 2009. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας έχουν επιβαρυνθεί με την έκτακτη εισφορά 7,9 εκατ. ευρώ, η οποία επιβλήθηκε σε όλες τις ελληνικές εταιρείες με κέρδη άνω των 100 χιλ. ευρώ για τη διαχειριστική χρήση 2009.

Το ΔΣ της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου 2011, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,077 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,18 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος. Επιπλέον, το ΔΣ θα προτείνει στη γενική συνέλευση τη διανομή φορολογημένων αποθεματικών ύψους 8,7 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε 0,102 ευρώ ανά μετοχή.

Όσον αφορά στην πορεία εργασιών του ομίλου στην Ελλάδα, η επιδείνωση της οικονομικής συγκυρίας οδήγησε σε έντονη υποχώρηση της οικοδομικής δραστηριότητας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ιδιαίτερα η πτώση της ζήτησης για αγορά κατοικίας, οφείλεται αφενός στην κρίση της πραγματικής οικονομίας και στη δημοσιονομική προσαρμογή - γεγονότα που έχουν επηρεάσει αρνητικά το εισόδημα των νοικοκυριών και τις προσδοκίες τους για απασχόληση - και αφετέρου στη στασιμότητα των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων. Το 2010 η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) στον Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης ανήλθε σε 86 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας πτώση κατά 33,8% σε σύγκριση με το 2009, επιβαρυμένη από τις προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων και το υψηλότερο κόστος ενέργειας.

Ο Όμιλος εξακολουθεί να εστιάζει στη μείωση του δανεισμού μέσω της αυστηρής ιεράρχησης των επενδύσεων και της συγκράτησης του κεφαλαίου κίνησης. Το 2010 οι προσπάθειες οδήγησαν στην επίτευξη ελεύθερων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 195 εκατ. ευρώ και επέτρεψαν τη μείωση του δανεισμού κατά 194 εκατ. ευρώ εντός του έτους. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου παρουσιάζει διαρκή βελτίωση και έχει μειωθεί από 1.114 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2008 σε 971 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2009 και σε 777 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2010.

Το 2010 ο Όμιλος συνέχισε την υλοποίηση των επενδύσεων με στόχο τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, το συνεχή εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών του και την προστασία του περιβάλλοντος. Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις, εξαιρουμένων των εξαγορών, ανήλθαν στα 87 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με το 2009, αφού έχουν πλέον ολοκληρωθεί το έργο της νέας γραμμής παραγωγής στο εργοστάσιο Beni Suef της Αιγύπτου (Νοέμβριος 2009) και η ανέγερση του νέου εργοστασίου της Αλβανίας (Μάρτιος 2010).Produced by