21
ΜΑΡ

Πετρόπουλος: Αύξηση των κερδών κατά 54% το 2010


Αυξήθηκαν κατά 54% τα κέρδη μετά φόρων της Πετρόπουλος για το 2010 διαμορφούμενα στα €3,2 εκ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι τιμολογηθείσες πωλήσεις του Ομίλου μειώθηκαν το 2010 κατά 11% και ανήλθαν σε €73,6 εκ. (€82,8 εκ. το 2009). Οι συνολικές πωλήσεις (που συμπεριλαμβάνουν και τις έμμεσες) μειώθηκαν επίσης κατά 11% και ανήλθαν σε € 74 εκ (€83,4 εκ το 2009).

Το 2010 ήταν μια ακόμη δύσκολη χρονιά κατά την οποία μειώθηκαν σχεδόν όλες οι αγορές που υπηρετεί ο Όμιλος. Στους Τομείς Οχημάτων και Αυτοκινούμενων Μηχανημάτων οι αγορές μειώθηκαν κατά 51% και 24% αντίστοιχα. Συνολικά οι αγορές στις οποίες συμμετέχει ο Όμιλος είχαν πτώση της τάξεως του 42% κατά μέσον όρο. Η νέα δραστηριότητα της διανομής των λιπαντικών Shell που ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2010 συνέβαλε σημαντικά ώστε η πτώση των πωλήσεων της Εταιρίας να μην ακολουθήσει την συνολική πτώση της αγοράς.

Τα κέρδη μετά τους φόρους αυξήθηκαν κατά 54% και ανήλθαν σε €3,2 εκ. (€2,1 εκ τo 2009). Μεγάλο μέρος των κερδών αυτών προέκυψε από την εξαγορά του κλάδου των λιπαντικών Shell.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε €3,1 εκ. (€5,4 εκ το 2009).

Τα κέρδη ανά μετοχή, μετά τους φόρους, ανήλθαν το 2010 σε €0,46. Η τιμή της μετοχής προς την καθαρή θέση του Ομίλου διαμορφώνεται στο 0,42 περίπου (τιμή κλεισίματος 18/3/11).

Ο δείκτης φερεγγυότητας του Ομίλου (καθαρή θέση ως % του συνόλου του ενεργητικού χωρίς τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) διαμορφώθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2010 στο 46% (55% το 2009).

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους € 0,10 ανά μετοχή.

Produced by