22
ΜΑΡ

Μαΐλλης: Διεύρυνση των ζημίων το 2010, αύξηση του τζίρου


Στα 63,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες μετά φόρων του Ομίλου Μ.Ι. Μαΐλλης για το έτος 2010 έναντι 57,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σημαντικό μέρος της επιβάρυνση των ζημιών είχαν οι απομειώσεις υπεραξίας ύψους 11,8 εκατ με στόχο την πλήρη εξυγίανση του Ισολογισμού του Ομίλου αλλά και των θυγατρικών του και τα χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 29,6 εκατ. Ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2010 ανήλθε σε 262,2 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση 23,2% σε σύγκριση με το 2009, με κύριο παράγοντα τις αυξήσεις των πωλήσεων στον τομέα των μηχανών, ως αποτέλεσμα της σταδιακής οικονομικής ανάκαμψης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το μεικτό περιθώριο κέρδους στο 16,6% ήταν υψηλότερο κατά 2.0 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, το οποίο οφείλεται στα υψηλότερα έσοδα και στα αποτελέσματα του προγράμματος βελτίωσης των παραγωγικών διαδικασιών. Η αύξηση αυτή περιορίστηκε από την μειωμένη διαθεσιμότητας κεφαλαίων κίνησης λογω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας, που οφείλεται στην παράταση των διαπραγματεύσεων της αναδιάρθρωσης χρεών του Ομίλου με τους δανειστές του (τελικά υπογράφηκε στο τέλος του Νοεμβρίου 2010), που επέδρασε αρνητικά στην δυνατότητα αγοράς πρώτων υλών σε επίπεδο που θα μπορούσε να ικανοποιήσει πλήρως την αυξημένη ζήτηση.

Η αύξηση ρευστότητας του Ομίλου μέσω της νέας χρηματοδότησης θα ομαλοποιήσει επίσης τη λειτουργία των εργοστασίων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις για υποτίμηση αποθέματος, απομείωση απαιτήσεων καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA του 2010 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε σε 4,0 εκατ. € (έναντι -5,7 εκατ. € το 2009).

Το συνολικό EBITDA, διαμορφώθηκε στα -11,2 εκατ. € (έναντι -16,5 εκατ. € για το 2009). Σημαντική επιβάρυνση στο EBITDA είχαν κινήσεις εξυγίανσης του ισολογισμού, όπως οι απομειώσεις παγίων και τεχνογνωσίας ύψους 10,0 εκατ., τα κόστη αναδιοργάνωσης ύψους 1,2 εκατ., και διάφορες μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις ύψους 3,1 εκατ. Ευρω.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι ζημιές προ φόρων ήταν -61,8 εκατ. € έναντι -57,5 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ενισχύθηκε με 8,0 εκατ από το προσωρινό δάνειο που χορηγήθηκε στον Ομιλο από τις 3 δανείστριες Ελληνικές τράπεζες (ΕΤΕ, Alpha,Eurobank) αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας αναδιάρθρωσης τον περασμένο Νοέμβριο που κατευθύνθηκαν στην στην αγορά Α’ υλών.

Συμφωνία Αναδιοργάνωσης Χρεών

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε την 17η Νοεμβρίου, ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε η βασική συμφωνία με τους πιστωτές του Ομίλου με βασικούς όρους :

i. Εισροή νέου κεφαλαίου κίνησης

• Κοινό Ομολογιακό Δάνειο 16 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης του Ομίλου το οποίο θα αποπληρωθεί κατά την διάρκεια του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή του.

ii. Μείωση του δανεισμού

• Κεφαλαιοποίηση δανειακών απαιτήσεων, ύψους 74,9 εκατ. Ευρώ, με έκδοση νέων μετοχών της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, υπέρ των δανειστών του Ομίλου, αποφέροντας στους δανειστές ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 77,34%.

iii. Αναχρηματοδότηση του υπόλοιπου υφιστάμενου δανεισμού

• Κοινοπρακτικό Ομολογιακό δάνειο 116,8 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με αποπληρωμή από το τρίτο έως το πέμπτο έτος μετά την έκδοσή του.

• Ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920, με κεφαλαιοποιούμενο επιτόκιο (PIK), μετατρέψιμο, μετά από 24 μήνες από την έκδοσή του, σε νέες μετοχές της εισηγμένης μητρικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920 με 5ετή διάρκεια.

iv. Εταιρική Διακυβέρνηση

• Νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από:

5 - ανεξάρτητα, μη εκτελεστικά μέλη (πλειοψηφία μελών Δ.Σ.)
2 - μη εκτελεστικά μέλη, διορισμένα από τον Μ. Μαΐλλη
2 - εκτελεστικά μέλη - Group CEO και CFO

Η συμφωνία με τους δανειστές θα υλοποιηθεί σύντομα μετά την περάτωση των σχετικών διαδικασιών όπως έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κλπ.

Προοπτικές

Το 2011, ο Όμιλος αναμένεται να επωφεληθεί περαιτέρω, λόγω της διεθνούς του παρουσίας, από την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, την αναδιάρθρωση της βάσης κόστους του καθώς και την εξυγίανση του ισολογισμού σαν αποτέλεσμα της συμφωνίας με τους δανειστές.

Η διαθεσιμότητα κεφαλαίου κίνησης με το συνολικό ποσό των 16 εκατ. € που θα χορηγηθούν θα βελτιώσει την διαπραγματευτική ικανότητα του Ομίλου για την αγορά Α΄υλών συντελώντας στην μείωση του κόστους παραγωγής και επιπρόσθετα θα δημιουργήσει νέες χρηματοροές.
Produced by