22
ΜΑΡ

Alpha Bank: Κάτω του 5% η συμμετοχή της Morgan Stanley


Κάτω του 5% υποχώρησε η συμμετοχή της Morgan Stanley στην Alpha Bank. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:


Η Alpha Bank (η "Τράπεζα") ανακοινώνει ότι, η Morgan Stanley, διά της από 18.3.2011 επιστολής της, γνωστοποίησε ότι, δια μέσου των Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York, κατέχει εμμέσως, ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς κατέρχονται υπό του 5,0%, έναντι προηγούμενης γνωστοποιήσεως της 11.3.2011 (η "Προηγούμενη Γνωστοποίηση" και από κοινού με την από 18.3.2011 επιστολή, οι "Γνωστοποιήσεις") περί κατοχής ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου και μετοχών εκδόσεως της Τραπέζης που συνολικώς ανήρχετο σε 5,109% ή 27.295.565 κοινές μετοχές μετ' ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου.

Επιπροσθέτως, ωστόσο, η Morgan Stanley, δια της αυτής ως άνω από 18.3.2011 επιστολής της, ισχυρίζεται (κατά μετάφραση) ότι "η Morgan Stanley, Morgan Stanley and Co. International PLC και Morgan Stanley and Co. Inc. New York ("MSCO") έχουν εξουσία ασκήσεως κατά την κρίση τους δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε μικρό μόνο αριθμό εκ των 27.295.565 μετοχών που αναφέρονται στην Προηγούμενη Γνωστοποίηση. Τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις λοιπές μετοχές που αναφέρονται στην Προηγούμενη Γνωστοποίηση, τα οποία αντιπροσωπεύουν λιγότερο του 5,0% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank, θεωρήθηκαν ότι κατέχονται από τρίτα μέρη-πελάτες της Morgan Stanley και της Morgan Stanley and Co. International PLC, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3556/2007. Η Morgan Stanley και η Morgan Stanley and Co. International PLC ενεργούν ως θεματοφύλακες για λογαριασμό των πελατών και δεν έχουν διακριτική ευχέρεια στην άσκηση των υπόψη δικαιωμάτων ψήφου καθόσον δύνανται να τα ασκούν αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις γραπτές εντολές που χορηγούνται από τους πελάτες".

Ενόψει των ανωτέρω, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της, επεσήμανε στη Morgan Stanley ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις υποβολής των Γνωστοποιήσεων και ως εκ τούτου ζήτησε την άμεση ανάκλησή τους. Η Morgan Stanley, συμμορφούμενη προς τα ανωτέρω, με την από 21.3.2011 επιστολή της, προέβη σε ανάκληση των Γνωστοποιήσεων.
Produced by