23
ΜΑΡ

ΕΛΚΑ: Στα 374.000 ευρώ τα κέρδη του 2010


Σε 374 χιλ. ευρώ ή 0,014 ευρώ ανά μετοχή διαμορφώθηκαν τα μετά φόρων αποτελέσματα της ΕΛΚΑ.Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2010 ανήλθε στα 352 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 46% έναντι του 2009 (242 εκατ. ευρώ), ενώ της μητρικής εταιρίας στα 258 εκατ. ευρώ έναντι 188 εκατ. ευρώ το 2009. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων όσο και στην άνοδο των τιμών των μετάλλων σε σχέση με το 2009.

Η σταδιακή ανάκαμψη αγορών του εξωτερικού, αλλά και οι ενέργειες του Ομίλου για αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης κόστους και εστίασης σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας οδήγησαν στη βελτίωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2010. Τα κέρδη προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων διαμορφώθηκαν στα 13,2 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ και στα 7,4 εκατ. ευρώ για τη μητρική εταιρία έναντι 11,1 εκατ. ευρώ και 4,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων σημείωσαν βελτίωση ανερχόμενα σε κέρδη 568 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 179 χιλ. ευρώ το 2009, ενώ η μητρική εταιρία σημείωσε κέρδη προ φόρων 39 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ το 2009. Τέλος, τα καθαρά ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 374 χιλ. ευρώ ή 0,014 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η μητρική εταιρία εμφάνισε ζημιές μετά από φόρους 174 χιλ. ευρώ ή 0,006 ευρώ ανά μετοχή.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ συνεχίζει την αναπτυξιακή του πορεία, εστιάζοντας στην αύξηση πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού, καθώς και στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Επίσης, δεδομένης της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και του όγκου πωλήσεων, που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης, κρίσιμη θεωρείται και η διατήρηση του δανεισμού σε χαμηλά επίπεδα μέσω της βελτιωμένης διαχείρισης των αποθεμάτων, των εμπορικών απαιτήσεων & των υποχρεώσεων.
Produced by