24
ΜΑΡ

Στα 4 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Πειραιώς


Στα 4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους της Τράπεζας Πειραιώς το 2010, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα €11 εκατ. το 2010. Με την επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς ύψους €24,3 εκατ, το καθαρό αποτέλεσμα που αναλογεί στους μετόχους διαμορφώνεται σε -€20 εκατ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων χωρίς τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αυξημένα κατά 2% στα €611 εκατ (€600 εκατ το ’09), ενώ το χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για το 2010 ήταν €0,1 εκατ από €177 εκατ το 2009.

Τα καθαρά έντοκα έσοδα ανήλθαν σε €1.207 εκατ με άνοδο 9% (€1.105 εκατ το ’09). Η τράπεζα κατέγραψε συστηματική βελτίωση της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού σε Ελλάδα και εξωτερικό, η οποία υπερκάλυψε το υψηλό κόστος καταθέσεων, ενώ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κατεγράφη η καλύτερη ιστορικά επίδοση σε καθαρά έντοκα έσοδα για τον Όμιλο.

Το ΝΙΜ (καθαρά έντοκα έσοδα προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) ήταν βελτιωμένο στο 2,7% από 2,6% το ’09.

Η Πειραιώς εμφάνισε μειωμένο λειτουργικό κόστος σε ετήσια βάση κατά 1% στα €884 εκατ (€893 εκατ το ’09) καθώς και μείωση 4% του κόστους λειτουργίας στην Ελλάδα για 2ο συνεχόμενο έτος το 2010.

Οι προβλέψεις ανήλθαν σε €601 εκατ (+22% από €491 εκατ το ’09) που αντιστοιχούν σε 155 μ.β. ως προς το μέσο όρο δανείων (126 μ.β. το αντίστοιχο ’09), ως αποτέλεσμα του δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα (ΑΕΠ 2010 -4,5%), αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη.

Τι δήλωσε ο Μιχάλης Σάλλας

"Η βελτίωση των όρων και των μηχανισμών δανεισμού της Ελλάδας από την ΕΕ διευκολύνουν σημαντικά την εφαρμογή του προγράμματος σταθεροποίησης και οικονομικής ανασυγκρότησης. Στην προσπάθεια αυτή το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συμβάλλει με τρόπο ρεαλιστικό και υπεύθυνο. Εξυγιαίνει και αναδιαρθρώνει το ενεργητικό του, στηρίζει τις προσπάθειες της υγιούς επιχειρηματικότητας και ενισχύει την κεφαλαιακή του βάση, παρά τους υφιστάμενους περιορισμούς ρευστότητας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς. Ενίσχυσε πρόσφατα τα κεφάλαια του κατά €807 εκατ με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ενώ θωράκισε τον ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις προερχόμενες από υγιή επαναλαμβανόμενη κερδοφορία".

Οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου Σταύρου Λεκκάκου

"Η επαναλαμβανόμενη κερδοφορία του Ομίλου για το 2010, δηλαδή τα προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελέσματα επέδειξαν ανθεκτικότητα και ανήλθαν σε €611 εκατ έναντι €600 εκατ το 2009 (+2%). Τη σημαντικότερη συμβολή είχαν τα καθαρά έντοκα έσοδα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση στα €1.207 εκατ από €1.105 εκατ το 2009, με σαφή ανοδική τάση ανά τρίμηνο του έτους. Η πηγή αυτή εσόδων έφτασε να αποτελεί το 81% των καθαρών λειτουργικών εσόδων το 2010, ενώ σημείωσε την καλύτερη ιστορικά επίδοση για τον Όμιλο. Η μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 4% στην Ελλάδα και κατά 1% σε επίπεδο Ομίλου ήταν σύμφωνη με το στόχο που είχε τεθεί για το 2010, ενώ επιδιώκεται σημαντικότερη περαιτέρω μείωση το 2011 της τάξης του 5% σε επίπεδο Ομίλου. Οι προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 22% το 2010 (€601 εκατ έναντι €491 εκατ το 2009), κυρίως λόγω των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη. Η κάλυψη των καθυστερήσεων από προβλέψεις και εξασφαλίσεις ανήλθε στο τέλος του έτους σε 112%. Οι αυξημένες προβλέψεις επιβάρυναν σημαντικά τα καθαρά κέρδη του 2010, τα οποία διαμορφώθηκαν σε €4 εκατ".


Produced by