24
ΜΑΡ

Quest: Ζημιές έναντι κερδών το 2010


Στα 0,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές για τον΄Όμιλο Quest το 2010, έναντι κερδών 3,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε επίπεδο μητρικής, τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές 1,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,7 εκατ. ευρώ την περυσινή χρήση. 

Τα ομιλικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης επηρεάστηκαν αρνητικά αφενός λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς, η οποία επιβάρυνε εξ΄ολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης 2010 με ποσό ύψους € 1 εκατ. και αφετέρου λόγω έκτακτων εξόδων περίπου € 4 εκατ. για την αναδιοργάνωση και προσαρμογή των λειτουργιών του Ομίλου στα νέα οικονομικά δεδομένα.

Κατά το 2010 ο όμιλος Quest Συμμετοχών, με μία σειρά μέτρων προσαρμογής στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας, κατόρθωσε να παραμείνει κερδοφόρος (προ φόρων), παρήγαγε θετικές ταμιακές ροές, μηδένισε το δανεισμό του (θετικά καθαρά ταμειακά διαθέσιμα) , αύξησε τις προβλέψεις για την αντιμετώπιση πιστωτικών κινδύνων και διατήρησε την υψηλή κεφαλαιακή του διάρθρωση.

Οι Πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 331 εκατ. έναντι € 402 εκατ. μειωμένες κατά 17,6%. Η μείωση προέρχεται κυρίως από τους κλάδους πωλήσεων προϊόντων και λύσεων πληροφορικής, ενώ ο κλάδος των ταχυμεταφορών παρουσίασε μικρή υστέρηση σε σχέση με την χρήση του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 9,3 εκατ. έναντι € 14,8 εκατ. του 2009.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,5 εκατ. έναντι € 7,7 εκατ. πέρυσι Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημιές € 0,8 εκατ. έναντι κερδών € 3,7 εκατ. πέρυσι.

Η δανειακή επιβάρυνση του Ομίλου ανήλθε σε € 17,2 εκατ. έναντι € 32,6 εκατ. στο τέλος του 2009 μειωμένη κατά 47%, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Δεκεμβρίου 2010 ήταν € 22,9 εκατ. έναντι € 21,2 εκατ. το 2009 με συνέπεια να καταγράφονται καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (ταμειακά διαθέσιμα μείον δανειακή επιβάρυνση) ύψους € 5,7 εκατ., έναντι δανεισμού € 11,3 εκατ. το 2009.

• Αποτελέσματα μητρικής Εταιρείας:

Σχετικά με τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εταιρείας, που αφορούν σχεδόν εξ ολοκλήρου τη διαχείριση των συμμετοχών και των ακινήτων της, τα αποτελέσματα για το 2010 έχουν ως εξής:

Τα Έσοδα ανήλθαν σε € 3,9 εκατ. έναντι € 4 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Οι ζημιές προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 0,5 εκατ. έναντι κερδών € 0,5 εκατ. το 2009.

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 1,6 εκατ. έναντι ζημιών € 1 εκατ.. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 1,2 εκατ. έναντι ζημιών € 0,7 εκατ. την περυσινή χρήση.

Τα συνολικά αποτελέσματα της Quest Συμμετοχών για το 2010 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της προηγούμενης χρήσης καθώς η Εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση του κλάδου «Διανομής και τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και την εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία Info Quest Technologies με ημερομηνία αναφοράς την 30/09/2010.

Για λόγους συγκρισιμότητας των κονδυλίων με την προηγούμενη χρήση παρατίθενται τα pro-forma αποτελέσματα του 2010 της μητρικής Εταιρείας που περιλαμβάνουν και το 4o τρίμηνο του αποσχισθέντος κλάδου (μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες):

Οι Πωλήσεις ανήλθαν σε € 141 εκατ. έναντι € 211 εκατ. κατά την περυσινή χρήση, μειωμένες κατά 33%. Η μείωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη κάμψη της ζήτησης, καθώς και στην αυστηρότερη πιστοδοτική πολιτική της Εταιρείας.

Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ζημιές € 2,1 εκατ. έναντι κερδών € 1 εκατ. το 2009

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε € 4,5 εκατ. έναντι ζημιών € 1,5 εκατ. πέρυσι Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε ζημιές € 4,3 εκατ. έναντι ζημιών € 1,2 εκατ. κατά την περυσινή χρήση.

Τα αποτελέσματα της Εταιρίας επιβαρύνθηκαν επίσης με το ποσό των € 1,5 εκατ. για έξοδα αναδιοργάνωσης και προσαρμογής στα οικονομικά δεδομένα του 2010.

Σημειώνεται ότι η απόσχιση και εισφορά του εν λόγω κλάδου δεν μεταβάλει ουδόλως τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, καθότι τα μεγέθη του αποσχισθέντος κλάδου συμπεριλαμβάνονται ήδη στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

• Κλάδος Πληροφορικής :

--- Τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου UniSystems για το 2010 έχουν ως εξής:
Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 75 εκατ. έναντι € 97 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο μειωμένες κατά 22,5%.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5,6 εκατ. έναντι €
7,5 εκατ. πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 5,3 εκατ. έναντι € 4,3 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 3,1 εκατ. έναντι σε € 2,1 εκατ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στο 2010 έχουν επιβαρυνθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, με το ποσό των € 0,2 εκατ.

Δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση τόσο στο τέλος της τρέχουσας χρήσης όσο της προηγούμενης. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε € 5,4 εκατ. έναντι € 7,8 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης.

--- Τα οικονομικά αποτελέσματα της iSquare A.E. για το 2010 έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε € 36,3 εκατ.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 2,4 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 1,9 εκατ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε € 1,1 εκατ.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του 2010 έχουν μειωθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, κατά € 0,1εκατ

Τα ταμειακά διαθέσιμα της iSquare ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. ενώ υφίσταται μακροχρόνιο ομολογιακό δάνειο, ύψους € 10,2 εκατ., που χρηματοδότησε την εξαγορά του 100% των μετοχών της Rainbow Α.Ε. το 2009.

--- Τα οικονομικά αποτελέσματα της Info Quest Technologies για το 2010 περιλαμβάνονται στα κονδύλια της μητρικής Εταιρείας - ως μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες - και αναλύθηκαν παραπάνω.

• Κλάδος Ταχυμεταφορών :

Τα οικονομικά αποτελέσματα της ACS Courier για το 2010 έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 85 εκατ. έναντι € 89 εκατ. σημειώνοντας πτώση 4,5% έναντι του 2009.

Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 5 εκατ. έναντι € 6,1 εκατ. πέρυσι.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 4,7 εκατ. έναντι € 5,4 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 1,6 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ. πέρυσι.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους στη χρήση 2010 έχουν επιβαρυνθεί λόγω της επιβολής της έκτακτης οικονομικής εισφοράς του ν.3845/2010, με το ποσό των € 0,6 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος της τρέχουσας χρήσης ανέρχονται σε € 12 εκατ. έναντι € 8,1 εκατ. στο τέλος της προηγούμενης χρήσης ,ενώ δεν υφίσταται δανειακή επιβάρυνση.

• Κλάδος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ) :

Η Quest Energy, η οποία ανήκει κατά 55% στην Quest Συμμετοχών και έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Quest Solar, έχει ολοκληρώσει πρόσφατα την κατασκευή ενός φωτοβολταικού πάρκου ισχύος 7,5MW στην περιοχή της Θήβας. Το πάρκο αυτό θα έχει τα πρώτα του έσοδα εντός του 2ου τριμήνου 2011. Τα υπόλοιπα έργα της εταιρείας βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των αρχικών επενδύσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται σταδιακά ανάλογα με την πορεία των αδειοδοτήσεων. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου για το 2010 επιβαρύνθηκαν με ζημιές € 1,6 εκατ. της Quest Energy. Ο δανεισμός της Quest Energy στο τέλος του 2010 ήταν μηδενικός

Τα Οικονομικά Στοιχεία και Πληροφορίες του 2010 της Quest Συμμετοχών θα δημοσιευθούν στον τύπο την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011.
Produced by