29
ΜΑΡ

Flexopack: Μείωση κερδοφορίας το 2010


 Στο ποσό των 44,838 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κλάδου συσκευασίας Flexopack το 2010 έναντι 36,346 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση 23,36%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,160 εκατ. ευρώ έναντι 6,478 εκατ. ευρώ το 2009, εμφανίζοντας μείωση κατά 4,91%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,674 εκατ. ευρώ έναντι 4,022 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,65%. Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν μείωση 15,35% και ανήλθαν σε 2,630 εκατ. ευρώ έναντι 3,107 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης χρήσης του 2009.

Σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών για την χρήση του 2010 ανήλθε σε 45,160 εκατ. ευρώ έναντι 36,532 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,62%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 6,364 εκατ. ευρώ έναντι 6,628 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, μειωμένα κατά 3,98%. Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν σε 3,502 εκατ. ευρώ έναντι 4,168 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,98%. Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) εμφάνισαν μείωση 25,05% και ανήλθαν σε 2,420 εκατ. ευρώ, έναντι 3,229 εκατ. ευρώ, της αντίστοιχης χρήσης του 2009. Τέλος στο ίδιο διάστημα τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 2,393 εκατ. ευρώ, έναντι 3,209 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009, ήτοι μειώθηκαν σε ποσοστό 25,43%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ως άνω μείωση των εταιρικών και ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους, επήλθε κυρίως λόγω της επιβολής της έκτακτης εισφοράς του Ν.3845/2010, ποσού 296 χιλ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα της χρήσης 2010. Σε συγκρίσιμη βάση και χωρίς να ληφθεί υπόψη το παραπάνω ποσό της έκτακτης εισφοράς, τα κέρδη μετά από φόρους θα διαμορφώνονταν για τον όμιλο σε 2,716 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,89% και για την εταιρεία σε 2,926 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,83%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Produced by