29
ΜΑΡ

Attica Bank: Ζημίες 7,1 εκ. ευρώ για το 2010


Σε ζημία 7,1 εκατ. διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα της Attica Bank μετά και τις φορολογικές επιβαρύνσεις, έναντι κερδών 5,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας:
 
Τα μετά φόρων και προ έκτακτων φορολογικών επιβαρύνσεων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,3 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο έναντι 12,6 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.


Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,8 δις ευρώ έναντι 5,2 δις ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα ίδια κεφάλαια αφαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 520,9 εκατ. ευρώ έναντι 582,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2010 σε 8,5% έναντι
5,96% του αντίστοιχου προηγούμενου έτους.

Οι προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους ανήλθαν σε 42,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 22,3% έναντι της προηγούμενης χρήσης. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται σε 182,3 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 20,16% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει ότι κατά το επισκοπούμενο έτος έλαβε χώρα και η διαγραφή επισφαλών δανείων ύψους 11,9 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις καλύπτουν το 54,4% των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων των δανείων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει κατά πολύ το 100%.
 
Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2010 έφτασε το 50,1% διατηρώντας σταθερή την πολιτική ενισχυμένων προβλέψεων των τελευταίων ετών.
Produced by