30
ΜΑΡ

ΦΑΓΕ: Ζημίες 14,26 εκατ. ευρώ για το 2010


 Ζημιά ύψους 14,26 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2010 η μητρική εταιρεία του γαλακτοκομικού ομίλου ΦΑΓΕ, ο οποίος σε ενοποιημένη βάση κατέγραψε μειωμένα κέρδη προ φόρων, αλλά βελτιωμένα καθαρά κέρδη, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης.

Η καταγραφή ζημιάς, εκ μέρους της μητρικής εταιρείας του ομίλου, οφείλεται κατά βάση στη μείωση των πωλήσεων στην εγχώρια αγορά και στη σημαντική επιδείνωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων της.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΦΑΓΕ το 2010, σύμφωνα με τον ισολογισμό της, ήταν ύψους 213,92 εκατ. ευρώ έναντι 237,99 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένες δηλαδή κατά 24,07 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 10,1% σε ποσοστό. Τα κέρδη της προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 11,37 εκατ ευρώ σε 5,45 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT) επιδεινώθηκαν κατά 11,56 εκατ ευρώ (ζημιά 5,86 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,71 εκατ. ευρώ). Στο επίπεδο των προ φόρων αποτελεσμάτων κατεγράφη ζημιά 15,80 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων ύψους 14,28 εκατ. ευρώ το 2009.

Το καθαρό αποτέλεσμα ήταν ζημιά 14,26 εκατ. ευρώ, ενώ το 2009 είχε επιτευχθεί κέρδος 3,88 εκατ. ευρώ.


Αντιθέτως, χάρη στην αλματώδη διεύρυνση των εσόδων της θυγατρικής βιομηχανικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις του ομίλου το 2010 ανήλθαν σε 338,58 εκατ. ευρώ έναντι 315,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, αυξημένες δηλαδή κατά 23,46 εκατ. ευρώ σε αξία και κατά 7,4% σε ποσοστό. Τα κέρδη του ομίλου προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 2,06 εκατ ευρώ στο επίπεδο των 46,95 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη προ φόρων 10,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 43,8% (18,10 εκατ. ευρώ το 2009). Ωστόσο, λόγω μειωμένης φορολογικής επιβάρυνσης τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στη μητρική εταιρεία έφθασαν τα 7,18 εκατ. ευρώ, έναντι 2,66 εκατ. ευρώ το 2009, αυξημένα κατά 170%.

Οι πωλήσεις της εγχώριας, μητρικής εταιρείας το 2010 ήταν ίσες προς το 63,2% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου το ίδιο έτος, έναντι 75,5% το 2009.

Produced by