30
ΜΑΡ

Ακρίτας: Στα 5,452 εκατ. ευρώ οι ζημίες μετά φόρων το 2010


Όμιλος

Στα 5,452 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά αποτελέσματα μετά τους φόρους του Ομίλου Ακρίτας  γαι το 2010 έναντι ζημιών 0,388 εκ. ευρώ το 2009.

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Ακρίτας ανήλθε σε 40,19 εκ. ευρώ έναντι 46,19 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 13%.

Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε € 0,159 εκ. ευρώ έναντι € 4,93 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 96,77% και τα μικτά κέρδη σε 4,54 εκ. ευρώ έναντι 7,47 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 39,22%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,994 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,288 εκ. ευρώ το 2009.

Η καθαρή θέση του ομίλου ανήλθε σε 57,72 εκ ευρώ έναντι 62,52 εκ. ευρώ το 2009. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 5,50 εκατ. ευρώ έναντι 3,34 εκατ. ευρώ το 2009 αυξημένες κατά 65%.

Μητρική εταιρία

Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 40,76 εκ. ευρώ έναντι 46,24 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 11,85%.

Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε 0,085 εκ. ευρώ έναντι 4,80 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 98% και τα μικτά κέρδη σε 4,142 εκ. ευρώ έναντι 7,069 εκ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 41,40%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4,769 εκ. ευρώ έναντι κερδών 0,22 εκ. ευρώ το 2009 ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά τους φόρους ανέρχονται σε ζημίες 5,187 εκ. ευρώ έναντι ζημιών 0,45 εκ. ευρώ το 2009.

Η καθαρή θέση της μητρικής εταιρίας ανήλθε σε 57,097 εκ ευρώ έναντι 62,28 εκ. ευρώ το 2009. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 6,073 εκατ. ευρώ έναντι 3,36 εκατ. ευρώ το 2009 αυξημένες κατά 80%.

Επισημαίνονται ειδικότερα τα παρακάτω:

Α) Το 2010 διενεργήθηκαν σημαντικές προβλέψεις, άνω των 1,98 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί αποθεματικό ασφαλείας έναντι μελλοντικών κινδύνων, το οποίο επηρέασε τα προ φόρων αποτελέσματα. Έτσι ο λειτουργικός EBITDA (EBITDA μείον μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις) ανήλθε ουσιαστικά σε 1.996.894 ευρώ.

Β) Επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα του Ομίλου με ζημίες της θυγατρικής εταιρείας, η οποία λειτούργησε για πρώτη φορά παραγωγικά στο δ? τρίμηνο του 2010, με χαμηλή παραγωγικότητα (start up stage).

Γ) Η εταιρία, εκτός από την μείωση των οφειλών της προς τις Τράπεζες κατά 3,3 εκατ. ευρώ, προέβη σε αναδιάρθρωση των δανείων της με μετατροπή των βραχυπροθέσμων τραπεζικών υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία των ταμιακών ροών στα 2 επόμενα έτη.

Ενόψει της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης και κατά το 2011 η εταιρία στοχεύει στην σημαντική ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα των πωλήσεων, ήδη τα προιόντα της εξάγονται σε 10 χώρες, την διατήρηση του όγκου της βιομηχανικής παραγωγής σε πλήρη δραστηριότητα και την ανάπτυξη του παραγωγικού δυναμικού της βιομηχανικής μονάδας της AKRITAS Bulgaria SA στο Chirpan της Βουλγαρίας.
Produced by