30
ΜΑΡ

Profile: Στις 84 χιλ. ευρώ τα κέρδη μετά φόρων το 2010


Στις 84 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Ομίλου Profile για το 2010 , έναντι ζημίων της τάξεως του 1,1 εκατ. ευρώ το 2009.

Ο όμιλος PROFILE αύξησε σημαντικά το EBIDTA και τα κέρδη, διατηρώντας υψηλά διαθέσιμα και χαμηλό δανεισμό.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το έτος έκλεισε στα 11 εκατ. ευρώ από 13,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Το EBIDTA διαμορφώθηκε σε 1 εκατ. ευρώ από 373 χιλ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία προ φόρων προσδιορίστηκε σε 151 χιλ.ευρώ από ζημιές της τάξεως των 985 χιλ. ευρώ.

Το λειτουργικό κέρδος αυξήθηκε στα 331 χιλ. ευρώ από ζημιές 751 χιλ. ευρώ , λόγω της συγκράτησης των εξόδων αλλά και της αύξησης του περιθωρίου μεικτού κέρδους, που προήλθε από τη συστηματική προώθηση ιδίων προϊόντων του ομίλου σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας, τη χρήση του 2010, διαμορφώθηκε στα 10 εκατ. ευρώ από 11,6 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν στις 195 χιλ. ευρώ από ζημιές 778 χιλ.ευρώ. Το καθαρό κέρδος για την εταιρεία διαμορφώθηκε στις 137χιλ. ευρώ έναντι ζημίας ύψους 891 χιλ. ευρώ, το 2009.

Όπως σημειώνει η διοίκηση της PROFILE, τα σημαντικά βελτιωμένα μεγέθη τόσο σε εταιρικό όσο και σε ενοποιημένο επίπεδο δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη σημαντική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της, σε μια εξαιρετικά απαιτητική συγκυρία.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασιστικό ρόλο έπαιξε η υλοποίηση της επιχειρηματικής τακτικής του ομίλου με προσήλωση στην ανάπτυξη και προώθηση ίδιων εξειδικευμένων λύσεων και στη στοχευμένη επέκταση δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.

Το 2010, ο όμιλος επέτυχε την ανάληψη σημαντικών έργων, εντός και εκτός συνόρων, μέρος των οποίων υλοποιείται ήδη, στους τομείς της διαχείρισης περιουσίας, των επενδύσεων και της διαχείρισης κινδύνου. Μέσω των έργων αυτών, αναπληρώθηκε σε σημαντικό βαθμό η εύλογη υπό τις παρούσες συνθήκες, μείωση του αντικειμένου στον Δημόσιο τομέα.

Η διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της PROFILE συνεχίζουν την προσπάθεια εκμετάλλευσης νέων ευκαιριών στις αγορές που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Στο εξωτερικό πέραν της ανάληψης νέων έργων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πολύπλευρη ενίσχυση της παρουσίας και της αναγνωρισιμότητας του ομίλου, ενώ στο εσωτερικό δίδεται έμφαση στο πελατοκεντρικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει ο όμιλος και στη διαρκή τόνωση της ανταγωνιστικότητας των λύσεων που προσφέρει.

Produced by