30
ΜΑΡ

Άλκο: Κέρδη έναντι ζημίων για το 2010


Τα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου ΑΛΚΟ για το 2010 ανήλθαν σε 3,28 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών -0,83 εκατ. ευρώ το 2009.

O ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΑΛΚΟ για το 2010 ανήλθε σε 258,51 εκατ. € έναντι 234,53 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας αύξηση κατά 10,22 %.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του κύκλου εργασιών, ήτοι το 93,77 %, πραγματοποιήθηκε στην Γερμανία από τις Γερμανικές εταιρείες του Ομίλου οι οποίες ενισχύουν τα αποτελέσματα τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για την Ελλάδα ανήλθε σε 5,58 % και για τις λοιπές χώρες σε 0,65 %.

Τα Μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 45,69 εκατ. € έναντι 37,73 εκατ. € της αντίστοιχης περσινής χρήσης και παρουσίασαν αύξηση κατά 21,09 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 23,86 εκατ. € έναντι 19,10 εκατ. € πέρυσι παρουσιάζοντας αύξηση κατά 24,9 %.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2010 σε 8,74 εκατ. € έναντι κερδών 1,50 εκατ. € την 31.12.2009.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε 7,19 εκατ. € έναντι 0,51 εκατ. € την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση.Τα συνολικά κέρδη-ζημίες μετά από φόρους και κέρδη που αναλογούν σε μη ελέγχουσες συμμετοχές του Ομίλου ανήλθαν την 31.12.2010 σε -0,91 εκατ. € έναντι -4,47 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή χρήση.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε την 31.12.2010 σε 17,55 εκατ. € έναντι 17,97 εκατ. € την 31.12.2009 παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,37%.

Τα μικτά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 1,54 εκατ. € την 31.12.2010 έναντι 2,84 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση κατά 45,80 %. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA) της εταιρείας ανήλθαν σε 0,2 εκατ. € έναντι -1,27 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας βελτίωση.

Τα κέρδη-ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -1,51 εκατ. € έναντι -3,01 εκατ. € την 31.12.2009.

Τα κέρδη-ζημιές προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -0,63 εκατ. € έναντι -2,29 εκατ. € την αντίστοιχη περσινή χρήση παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 72,4 %.

Τα κέρδη-ζημιές μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν την 31.12.2010 σε -1,12 εκατ. € έναντι -2,40 εκατ. € την 31.12.2009.
Produced by