31
ΜΑΡ

ΙΑΣΩ: Ζημιές έναντι κερδών το 2010


Στα 1,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές του ομίλου Ιασώ στη χρήση του 2010, έναντι κερδών 13,5 εκατ.

Αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη:

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΙΑΣΩ το 2010 ανήλθε σε €149,1 εκατ., σημειώνοντας μείωση 16,5% ενώ της εταιρίας ανήλθε σε €87,1 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 18,0%* σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

Η μείωση αυτή θεωρείται αναμενόμενη λόγω της γενικότερης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της επιβολής ΦΠΑ στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και στη μείωση του τιμολογίου των παρεχομένων υπηρεσιών.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) Σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν στα € 19,3 εκατ το 2010 έναντι €37,5 εκατ. το 2009.

Της μητρικής εταιρίας διαμορφώθηκαν στα €20,6 εκατ το 2010 έναντι €32,1 εκατ. το 2009 ενώ το περιθώριο (Ebitda margin) κυμάνθηκε σε ποσοστό 23,6% από 30,2% το 2009. Το δ'τρίμηνο του 2010 το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε σε 25,2% από 28,5% για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 επιδεικνύοντας μια σαφή βελτίωση των μεγεθών, η οποία οφείλεται κυρίως στον περιορισμό του λειτουργικών δαπανών.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε €5,8εκατ. από €26,6 εκατ. το 2009 . Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας το Μάρτιο του 2010 . Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ΙΑΣΩ ΑΕ διαμορφώθηκαν σε €14,9 εκατ. από €26,4 το 2009 που οφείλεται κυρίως στη δραστική μείωση των τιμών και στην εφαρμογή τιμών κρατικού τιμολογίου σε αρκετές υπηρεσίες.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν σε € (1,9) εκατ ζημίες από € 13,5εκατ.το 2009, ενώ της μητρικής τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €8,6 εκατ. έναντι €17,2 εκατ το 2009.

Τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με έκτακτη εισφορά του ν.3845/2010 (€2,88 εκατ.) , με υψηλότερες αποσβέσεις λόγω της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε., και με διαφορές φορολογικού ελέγχου .

Μερίσματα Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ ΑΕ αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μικτού μερίσματος €0,057 ανά μετοχή ως ελάχιστη αποζημίωση στους μετόχους της.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο Πρόεδρος του Δ.Σ . της ΙΑΣΩ Α.Ε., κος Γεώργιος Σταματίου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Όπως αναμενόταν, το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά, όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Ο κλάδος μας επηρεάστηκε σημαντικά από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση. Από τα αποτελέσματα που δημοσιεύσαμε σήμερα προκύπτει συρρίκνωση οικονομικών μεγεθών των εταιριών του ομίλου η οποία ήταν στα πλαίσια των προβλέψεων μας και οφείλεται : στις σημαντικές μειώσεις των τιμών των υπηρεσιών μας οι οποίες κυμαίνονταν από 25% έως 45% στην επιβολή ΦΠΑ στις υπηρεσίες ιδιωτικής υγείας στην μείωση του αριθμού των γεννήσεων

Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες και την χρηματοοικονομική κρίση, καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους που είχαμε θέσει για το 2010. Ακολουθήσαμε με συνέπεια το επενδυτικό πλάνο με αποτέλεσμα οι συνολικές επενδύσεις να ανέλθουν σε €17.09εκ, κυρίως με την ολοκλήρωση της κλινικής της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αλλά και με επενδύσεις σε ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό των λοιπών εταιριών.

Προχωρήσαμε στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μέσω της αναβάθμισης των μαιευτικών κλινών και της κατάργησης των πολύκλινων δωματίων (τετράκλινα). Τέλος επικεντρωθήκαμε στην αξιοποίηση και ευημερία του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της διατήρησης των θέσεων εργασίας καθώς και στην σχετική απόδοση μικτού μερίσματος €0,057 ανά μετοχή στους μετόχους μας.

Πιστεύουμε ότι το έτος 2011 θα είναι μια εξίσου δύσκολη χρονιά αλλά έχουμε υποχρέωση όλοι να την αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία.


Produced by