31
ΜΑΡ

Πτώση πωλήσεων και κερδών εμφάνισε το 2010 η Dionic


Στο ποσό των 72 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών Dionic το 2010 μειωμένος κατά 1,45%. Τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 15,8 εκατ. ευρώ έναντι 18 εκατ. ευρώ το 2009. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν τη χρήση 2010 σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το 2009.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το 2009 ενώ τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 0,7 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ το 2009. Τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 0,03 εκατ. ευρώ έναντι 1,04 εκατ. ευρώ το 2009. Τέλος τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ομίλου το 2011 θα επικεντρωθεί σε δραστηριότητες χαμηλού ρίσκου με ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης σε ένα γενικό περιβάλλον ύφεσης, όπως οι υπηρεσίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (φωτοβολταικά - αιολικά), καθώς και οι υπηρεσίες internet μέσω των θυγατρικών της ATCOM -SKROUTZ. Ταυτόχρονα προχωρά στην υλοποίηση του πλάνου εξορθολογισμού των δαπανών της με στόχο την μείωση τους. Bασική επιδίωξη το 2011 είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων του ομιλου στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών στο εξωτερικο, ως ποσοστο στον συνολικό κύκλο εργασιών.

Produced by