31
ΜΑΡ

Βογιατζόγλου Systems: Αύξηση κατά 11,23% στον κύκλο εργασιών του Ομίλου


Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE για την χρήση 2010 διαμορφώθηκε στα 33.412 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,23 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2009 (30.038 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έφτασαν τα 11.815 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 5,27 % έναντι της προηγούμενης χρήσης 2009 (11.224 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έκλεισαν στα 3.149 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 170,7 % (1.163 χιλ. ευρώ το 2009).

Τα αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.628 χιλ. ευρώ ( ζημιές ύψους 432 χιλ. ευρώ το 2009), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 921 χιλ. ευρώ (έναντι ζημιών ύψους 581 χιλ. ευρώ το 2009). Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 27.710 χιλ. ευρώ έναντι 24.785 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση αυξημένος κατά 11,80%. Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 10.016 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 12,98 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2009 (8.865 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη, Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων, διαμορφώθηκαν στα 2.833 χιλ. ευρώ, αυξημένα κατά 109,17 % (1.378 χιλ. ευρώ το 2009). Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.555 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.344 χιλ. ευρώ το 2009 .

Τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 911 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.487 χιλ. ευρώ την χρήση του 2009 . Τα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή για την εταιρεία διαμορφώνονται σε 0,1440 Ευρώ.

To 2010 ο Όμιλος Βογιατζόγλου Systems AE κατάφερε πάρα την δύσκολη οικονομική συγκυρία να αντιστρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης και να εμφανίζει θετικά αποτελέσματα , τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών αλλά και σε επίπεδο κερδών , μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την παρατεινόμενη ύφεση . Το εμπόριο επλήγει ιδιαίτερα από την ύφεση στην αγορά και κυρίως από την πτώση που επικράτησε στο λιανικό εμπόριο με αποτέλεσμα να επηρεαστεί το σύνολο της Οικονομίας . Η Διοίκηση του Ομίλου εκφράζει την ικανοποίηση της για την βελτίωση των μεγεθών της και τα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του 2010 .

Το 2011 προβλέπεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας λόγω των ασταθών, ευμετάβλητων και ιδιαίτερα δυσχερών συνθηκών που επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον . Οι εξελίξεις είναι αδύνατον να προβλεφθούν στην δεδομένη χρονική στιγμή , με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις και εκτιμήσεις για το 2011.Produced by