31
ΜΑΡ

Ελινόιλ: Μειωμένα τα κέρδη μετά φόρων για το 2010


Στα 1,4 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) του ομίλου ΕΛΙΝΟΙΛ για το 2010 έναντι 4,7 εκατ. ευρώ το 2009.


Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στη χρήση 2010 ανήλθε σε € 832,1 εκατ. έναντι € 659,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2009 καταγράφοντας αύξηση κατά 26% περίπου. H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση της τιμής των καυσίμων (λόγω ΕΦΚ και διεθνών τιμών αργού πετρελαίου) αφού ο όγκος πωλήσεων της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ σημείωσε μείωση της τάξεως του 7%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων είναι ασφαλώς αποτέλεσμα της μείωσης της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία έφτασε το 11%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 46,6 εκατ. έναντι € 51,0 εκατ. το 2009 μειωμένα κατά 8%.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου υποχώρησαν κατά 34% και ανήλθαν σε € 7,6 εκατ. έναντι € 11,5 εκατ. το 2009. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του ομίλου (EBT) ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ. το 2009.


Μέσα στο εξαιρετικά δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον του περασμένου έτους, η Εταιρία, σταθερά προσηλωμένη στο αναπτυξιακό της πρόγραμμα, διεύρυνε το δίκτυο των πρατηρίων της, το οποίο ενισχύθηκε συνολικά με την προσθήκη 41 νέων πρατηρίων ενώ απομακρύνθηκαν άλλα 34 την ίδια περίοδο, (καθαρή αύξηση 7 πρατήρια) ώστε το δίκτυο της Εταιρίας να αριθμεί πλέον 580 πρατήρια πανελλαδικά. Επιπλέον, αύξησε το μερίδιό της στην εσωτερική αγορά καυσίμων στο 7,2% από 6,9% το 2009.

Όσον αφορά στις προοπτικές, είναι γεγονός ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι το 2011 θα είναι ένα ακόμη πολύ δύσκολο έτος τόσο για την εθνική οικονομία όσο και για την αγορά πετρελαιοειδών αφού η ζήτηση για καύσιμα αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω. Επιπλέον, οι συνθήκες που επέφεραν σημαντική έλλειψη ρευστότητας στην αγορά το 2010 αναμένεται να υφίστανται και το 2011, πιθανώς και σε μεγαλύτερη ένταση, και αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στο κλείσιμο και άλλων πρατηρίων αλλά και σε συνενώσεις δυνάμεων στο επίπεδο των εταιριών εμπορίας. Μέσα σε αυτό το δυσοίωνο επιχειρησιακό περιβάλλον, στόχος της ΕΛΙΝΟΙΛ είναι να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το μερίδιο της στην αγορά και παράλληλα να επικεντρωθεί σε κινήσεις περιορισμού του κόστους λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να βρίσκεται σε θέση ισχύος ώστε να επωφεληθεί των όποιων εξελίξεων προκαλέσει η κρίση στην αγορά των πετρελαιοειδών.
Produced by