31
ΜΑΡ

ΕΛΦΙΚΟ: Ενέργειες για άρση της επιτήρησης


Για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να αρθεί η επιτήρηση επί των μετοχών της αναφέρεται σε ανακοίνωση της η ΕΛΦΙΚΟ. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «το σύνολο των μετοχών της εταιρείας παραμένει στην κατηγορία Επιτήρησης, όπου μεταφέρθηκε στις 12.4.2010 με την από 9.4.2010 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (άρθρο 3.1.2.5.). Η εν λόγω απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ζημίες της προηγούμενης χρήσης που έληξε στις 31/12/2009 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της Καθαρής Θέσης.

Η εταιρεία ήδη από το τέλος του 2009 έχει μειώσει δραστικά το προσωπικό και η παραγωγή έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένες μόνο επεξεργασίες που κρίνονται συμφέρουσες και παράλληλα έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας στον χώρο του υφάσματος, με αποτέλεσμα κατά την χρήση 2010 να περιορίσει τις λειτουργικές ζημίες. Επιδιώκεται δε η, με κάθε πρόσφορο τρόπο, αξιοποίηση των σημαντικών ακινήτων που διαθέτει η εταιρεία. Για την εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας στο παρόν μεταβατικό στάδιο η εταιρεία προβαίνει σε πώληση του πλεονάζοντος, μετά τον περιορισμό της παραγωγής, μηχανολογικού εξοπλισμού».
Produced by