31
ΜΑΡ

Βαλκάν: Κέρδη 957 χιλ .ευρώ για το 2010


Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 957 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 13,3 εκ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε κέρδη της τάξης των 7 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 3 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 18 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 12,8 εκ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.
Σε επίπεδο μητρική εταιρείας, η Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε. σημείωσε:

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε κέρδη της τάξης των 7 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 3,0 εκ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά 219 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 3,3 εκ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα.

Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιά 223 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 2,9 εκ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Produced by