01
ΑΠΡ

Βωβός: Διεύρυνση ζημιών το 2010, δεν θα διανείμει μέρισμα


Ενοποιημένες ζημίες προ φόρων ύψους 322,6 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική το 2010 σε σύγκριση με 94,6 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Οι ζημίες μετά από φόρους του Ομίλου για την χρήση 2010 ανήλθαν σε 274,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημίες μετά από φόρους ύψους 76,8 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση 2009.

Οι ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου την 31.12.2010 διαμορφώθηκαν σε 282,7 εκατ. ευρώ έναντι 63,4 εκατ. ευρώ το 2009 και οφείλονται κυρίως σε ζημίες από αναπροσαρμογή επενδυτικών παγίων σε εύλογες αξίες ύψους 276,8 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι 88 εκατ. ευρώ το 2009.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην τρέχουσα χρήση λογίστηκαν ζημίες από αναπροσαρμογή επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες, λόγω της αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης που εφαρμόζεται στην αποτίμηση των ακινήτων που διακρατούνται μέσω συμβάσεων πώλησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεων έργων με αυτοχρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης για ορισμένο χρονικό διάστημα (BOT), αντικατοπτρίζοντας την αύξηση της αβεβαιότητας στην αγορά. Επίσης, η επαναδιαπραγμάτευση πολλών συμφωνιών με μισθωτές επενδυτικών ακινήτων θα οδηγήσει σε μείωση κατά μέσο όρο 10% στα μισθωτικά έσοδα του Ομίλου για τη χρήση 2011.

Τα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 46,8 εκατ. ευρώ το 2010, καταγράφοντας μείωση 13,8% σε σχέση με το 2009. Η μείωση αυτή οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι κατά το 2010 δεν σημειώθηκαν έσοδα από πωλήσεις ακινήτων ενώ το 2009 οι πωλήσεις οικιστικών ακινήτων ανήλθαν σε 0,5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα έσοδα από κατασκευαστικά έργα ανήλθαν σε 1,4 εκατ. ευρώ το 2010 συγκριτικά με 3 εκατ. ευρώ το 2009. Τα ετήσια μισθωτικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 45,51 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 8,7% σε ετήσια βάση, λόγω της μείωσης κατά 28% των εσόδων από συμβάσεις υπομίσθωσης που δεν ανανεώθηκαν, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν δημιουργούσαν κέρδη για τον Όμιλο. Τα μισθωτικά έσοδα που αφορούν στα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76,6% των μισθωτικών εσόδων, έμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το 2009.

Τα επενδυτικά ακίνητα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 829,5 εκατ. ευρώ από 1.128,3 εκατ. ευρώ και παρουσίασαν μείωση κατά 26,5% σε σύγκριση με τη χρήση 2009. Σε ό,τι αφορά το εμπορικό κέντρο στο Βοτανικό, το σχέδιο νόμου έχει πλέον προωθηθεί στη Βουλή, έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια και αναμένεται να ψηφιστεί εντός των προσεχών ημερών. Η παραπάνω εξέλιξη ουσιαστικά "ξεκλειδώνει" την επανέναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του εμπορικού κέντρου της ΜΒΔΤ, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους μισθωτές σε κατάσταση cold shell έξι μήνες μετά την έκδοση της νέας οικοδομικής αδείας.

Ο δανεισμός του Ομίλου, μακροπρόθεσμος και βραχυπρόθεσμος, ανήλθε σε 749,5 εκατ. ευρώ το 2010 ενώ το 2009 είχε ανέλθει σε 754,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα στους μετόχους για τη χρήση του 2010.

Produced by