04
ΑΠΡ

Εμπορική: Στις 6 Μαΐου η τακτική Γ.Σ.


Την Πέμπτη 6 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Εμπορικής Τράπεζας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, είναι τα παρακάτω:

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Ετήσιων και επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2010.

2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση έτους 2010.

3. Απόφαση για την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010.

4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2010 και προέγκριση για το 2011.

5. Έγκριση αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι και μέλη της Επιτροπής ελέγχου για το 2010 και προέγκριση αυτών για το 2011.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου των εταιριών της για τη χρήση έτους 2011.

7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να μετέχουν σε
Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Επικύρωση εκλογής μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

9. Επικύρωση της εκλογής των μελών της Επιτροπής ελέγχου, κατά τις διατάξεις του Ν.3693/2008.

10. Έγκριση συμβάσεων κατ’ άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920 μεταξύ Ομίλου CASA και Ομίλου Τράπεζας.

11. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.
Produced by