05
ΑΠΡ

Άλκο: Εκποίηση 2.368 μετοχών που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα


Η εταιρεία ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ανακοινώνει οτι, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 04/04/2011, θα προχωρήσει σε εκποίηση των 2.368 μετοχών που προέκυψαν από κλασματικά υπόλοιπα μετά από reverse split (ΓΣ 21/05/2010).

Προς τούτο αποφασίστηκε να ανατεθεί στην Solidus Securities ΑΕΠΕΥ η εκποίηση των ανωτέρω μετοχών η οποία θα διενεργηθεί την Πέμπτη 07/04/2011, με τιμή εκκίνησης, για την εκποίηση των μετοχών, η οποία να μην είναι κατώτερη από την αμέσως προηγούμενη τιμή κλεισίματος σε ποσοστό 3% και εν συνεχεία το προϊόν να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προκειμένου να εισπραχθεί από τους δικαιούχους.
Produced by