12
ΑΠΡ

Εικόνα Ήχος: Πράσινο φως από το ΔΣ σε πρόταση της Expert Ελλάς για ΑΜΚ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Εικόνα Ήχος ΑΕΕ κατά τη συνεδρίασή του συζήτησε και έκανε αποδεκτή την πρόταση της Expert Ελλάς ΑΕ για την κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεών της με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών ισόποσης αξίας με τις υποχρεώσεις που θα κεφαλαιοποιηθούν.

Οι μετοχές θα δοθούν στην Expert Ελλάς ΑΕ (κατάργηση του δικαιώματος των παλαιών μετόχων). Οι συνολικές υποχρεώσεις της εισηγμένης προς την Expert Ελλάς ΑΕ ανέρχονται στο ποσό των 11,940 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την αξιολόγηση της πρότασης ελήφθησαν υπόψη το ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον , οι ανάγκες ρευστότητας της εταιρίας και τα αρνητικά ίδια κεφάλαιά της ύψους 3,869 εκατ. ευρώ, όπως αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31.12.2011. Η συγκεκριμένη πρόταση της Expert Ελλάς κρίθηκε θετική, καθώς θα επιφέρει μείωση των υποχρεώσεων, αύξηση των ιδίων κεφαλαίων τα οποία θα καταστούν θετικά, ενίσχυση της ρευστότητας λόγω απάλειψης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και βελτίωση της οικονομικής εικόνας και της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εταιρίας.

Για τους παραπάνω λόγους, η αποδοχή της πρότασης κρίνεται ότι είναι προς των συμφέρον όλων των υφισταμένων μετόχων της εταιρίας. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο κο Αντώνιο Τσουρμπάρκα όπως αυτός προσδιορίσει τους ακριβείς όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.

Εντός των επομένων ημερών θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, και επί του θέματος αυτού.

Produced by