18
ΑΠΡ

Xαλκόρ: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 7,5 εκατ. ευρώ


Η ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. γνωστοποιεί  την υπογραφή σύμβασης για τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ 7.500.000 με τη τράπεζα ALPHA BANK.

Το δάνειο είναι 1ετούς διάρκειας και εκδίδεται στα πλαίσια του Ν.3156/2003 και του Κ.Ν. 2190/1920 δυνάμει της από 17/6/2010 αποφάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και της από 04/04/2011 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού της Εταιρίας και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα.
Produced by