26
ΑΠΡ

Κατά 65% καλύφθηκε η ΑΜΚ της ΑΝΕΚ


Η εταιρεία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ"  γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που αποφασίσθηκε από την εξ αναβολής Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας και από την εξ αναβολής Β' Επαναληπτική Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, εκδόσεως 1990 και 1996 της 19.12.2010 και πραγματοποιήθηκε από τις 28.02.2011 έως και τις 18.03.2011, καλύφθηκε μερικώς κατά 64,5624%, στο ποσόν των 16.271.669,70 ευρώ με την έκδοση 54.238.899 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη και αναλύεται ως εξής:

Ποσό 763.502,1 που αντιστοιχεί σε 2.545.007 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές καλύφθηκε από τους ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης.

Ποσό 507.167,70 που αντιστοιχεί σε 1.690.559 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκε δυνάμει της από 23.03.2011 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής.

Με την από 15.04.2011 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, από τις αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν κατά την κρίση του σε παλαιούς μετόχους 50.003.333 μετοχές με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να ανέρχεται σε 64,5624% και το συνολικό ποσό της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου να διαμορφώνεται σε 16.271.669,70 ευρώ.

Κατά την συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2011 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, πιστοποίησε την μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ύψους 16.271.669,70 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 54.238.899 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού της κάλυψης, δηλαδή κατά 16.271.669,70 ευρώ, με την έκδοση 54.238.899 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη,ενώ το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 56.596.467,60 ευρώ και θα διαιρείται σε Α) 185.373.016 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές και σε Β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990 & 2.969.713 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,εκδόσεως 1996 ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας.
Produced by