29
ΑΠΡ

Σαράντης: Αγορά 4.100 ιδίων μετοχών μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος


H εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30/06/2010, προέβη κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της 28/4/2011, μέσω της "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", σε αγορά 4.100 ιδίων μετοχών με τιμή κτήσης 3,33 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 13.653 ευρώ.
Produced by