02
ΜΑΙ

Άλκο: Aποχώρηση της Gutmann AG από την Gutmann USA INK


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ανακοινώνει ότι η Γερμανική θυγατρική εταιρεία της ΑΛΚΟ (ποσοστό συμμετοχής 51 % ) Gutmann AG αποχώρησε από την συμμετοχή της στην Αμερικανική εταιρεία Gutmann USA INK την 27/04/2011, λόγω έλλειψης περαιτέρω εμπορικού ενδιαφέροντος από πλευράς Γερμανικής εταιρείας.

Η Gutmann AG συμμετείχε στην Gutmann USA INK με ποσοστό 80 % επί του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας που ανερχόταν στο ποσό των 175.000 USD, δηλ. με 140.000 USD και τελικώς μετά από την ανωτέρω αποχώρηση η Gutmann AG υπέστη ζημιά της τάξεως των 110.000 USD.

Η εταιρεία Gutmann USA INK, από 27/04/2011, δεν συμμετέχει πλέον στον Όμιλο ΑΛΚΟ, γεγονός που δεν πρόκειται να επηρεάσει τον Κύκλο Eργασιών και τα Αποτελέσματα του Ομίλου δεδομένου ότι η ανωτέρω εταιρεία δεν πραγματοποιούσε σημαντικά μεγέθη .
Produced by