05
ΑΥΓ

Τεχνικές Εκδόσεις: Στις 24/8 Έκτακτη Γ.Σ. για ΑΜΚ


Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τις 24/08 έχει συγκαλέσει το Δ.Σ.της εταιρείες Τεχνικές Εκδόσεις, για να αποφασίσει -μεταξύ άλλων- την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι μετοχές της μητρικής έχουν υπαχθεί από την 08 Απριλίου 2011 στην κατηγορία επιτήρησης με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών χρήσης 2010 προς ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της 31/12/2010, βάση της από 07 Απριλίου 2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

Οι ζημιές αποδίδονται κυρίως στις συνέπειες των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από διαφήμιση.

Η διοίκηση αναγνωρίζοντας τις συνέπειες αυτές και εντοπίζοντας τα αίτια επικέντρωσε τις προσπάθειες της στη συμπίεση του κόστους λειτουργίας των εταιρειών.

Το σύνολο των προαναφερομένων περικοπών έχει σχεδόν ήδη δρομολογηθεί και ισχύει από τους πρώτους μήνες του 2011. Παρά ταύτα βέβαια η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, και εξαιτίας της συνεχούς ροής νομοθετικών μεταβολών και φορολογικών επιβαρύνσεων, είναι ιδιαιτέρως αβέβαιη. Ανάλογα με την διαμόρφωση των εσόδων της εταιρείας από διαφήμιση και κυκλοφορία, για τα οποία λόγω της προαναφερόμενης κατάστασης δεν είναι δυνατόν να προκύψουν ασφαλείς εκτιμήσεις, θα αξιολογηθεί από τη διοίκηση η λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρίας και του Ομίλου.
Produced by