23
ΔΕΚ

Μετρήσιμη η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για το 2010


Η διατήρηση τουλάχιστον 300.000 χιλιάδων θέσεων εργασίας και η δημιουργίας άλλων 50.000 είναι το αποτέλεσμα των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας μέσω των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ , σύμφωνα με τη διοίκηση του Οργανισμού.

Αναλυτικότερα παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των δράσεων για την διατήρηση αλλά και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, μέσω της επιδότησης εισφορών, της επανακατάρτισης εργαζομένων και της επαγγελματικής εκπαίδευσης των νέων, η διοίκηση του ΟΑΕΔ επεσήμανε τα εξής αποτελέσματα:

1. Διατήρηση σχεδόν 247.000 θέσεων εργασίας, μέσω του προγράμματος επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών.

2. Ένταξη 52.000 ανέργων σε νέες θέσεις εργασίας (πρόγραμμα επιδότησης θέσεων απασχόλησης) ή σε νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας (πρόγραμμα επιδότησης νέων επαγγελματιών).

3. Διεύρυνση της εποχικής απασχόλησης στον τουρισμό με την διατήρηση 52.000 θέσεων εργασίας.

4. Χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΛΑΕΚ της κατάρτιση 50.000 εργαζομένων σε μεγάλες επιχειρήσεις και 60.000 εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.

Ακόμη πρέπει να σημειωθεί ότι στα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων 50 και άνω απασχολουμένων για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων έχουν υποβληθεί 603 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 126 εκατ. Τα προγράμματα αυτά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης και απευθύνονται σε 15.000 έως 20.000 εργαζόμενους.

Τέλος στον τομέα της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης νέων, σήμερα φοιτούν 11.457 σπουδαστές σε 54 σχολές Μαθητείας και 2.563 σπουδαστές σε 31 ΙΕΚ.
Produced by