23
ΔΕΚ

Αντικειμενικοπoiείται ο υπολογισμός προστίμων από το ΣΕΠΕ


Με στόχο την αποτροπή των επιχειρήσεων η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προχώρησε σε κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας και σε καθορισμό των νέων μεθόδων υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ). Πλέον τα πρόστιμα θα επιβάλλονται με τη συνεκτίμηση κριτήριων που χωρίζονται σε βασικά και μη.

Τα βασικά κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψηνείναι είναι η σοβαρότητα της παράβασης, ο αριθμός των εργαζομένων της επιχείρησης και η υποτροπή της επιχείρησης. Ως υποτροπή νοείται η επιβολή στην ίδια επιχείρηση δύο τουλάχιστον διοικητικών κυρώσεων για παρόμοιες παραβάσεις μέσα σε μία τετραετία, η οποία ξεκινά από τη διενέργεια του ελέγχου, ή η έκδοση μίας τουλάχιστον αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που αφορά την τέλεση αξιόποινης πράξης για παρόμοια παράβαση.

Τυχόν αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης δεν επηρεάζει την υποτροπή. Η υποτροπή προκύπτει και από το συνδυασμό των δύο παραπάνω περιπτώσεων, δηλαδή επιβολή μίας διοικητικής κύρωσης και έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.
Από την άλλλη υποβοηθητικά θα λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός συνεργασίας και ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται.

Η κατηγοριοποίηση των παραβάσεων

Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες και λαμβάνουν τιμές από 1-40 μόρια ανάλογα με τη σοβαρότητα, ενώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες και βαθμολογούνται από 1-60 μόρια.

Στην απόφαση προβλέπεται, ότι όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να αναπροσαρμοσθεί το βασικό ποσό προστίμου προς τα πάνω.
Οι ειδικοί λόγοι ενδεικτικά περιλαμβάνουν α) το είδος της επιχείρησης (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας) καθώς και το μέγεθος της επιχείρησης προσδιοριζόμενο από συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία (πχ δημοσιευμένος ισολογισμός, κύκλος εργασιών, φορολογικά έντυπα, κτλ) και β) τη μη
καταβολή πάσης φύσεως αποδοχών. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, το ποσό του προστίμου μπορεί να υπερβεί είτε το βασικό ποσό του προστίμου, είτε το ποσό των οφειλόμενων αποδοχών.

Τα πρόστιμα θα επιβάλλονται πάλι με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

1) Τον αριθμό εργαζομένων.

2) Τη σοβαρότητα των συνεπειών της παράβασης και έκτασης του κινδύνου.

3) Τη Κατηγορία επιχείρησης όπως αυτή προκύπτει από τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που έχει υπαχθεί (άρθρο 10 του Ν. 3850/2010).
Produced by