03
ΙΑΝ

Έπιασε τους στόχους το ΕΣΠΑ


Ξεπέρασε το 18% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ στο τέλος του 2010, έναντι 2,93 % τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ για το 2011 ο στόχος είναι η απορροφητικότητα να διπλασιαστεί, να φθάσει δηλαδή στο 35%.

Το ποσοστό απορρόφησης ξεπέρασε και τον στόχο που είχε τεθεί από το "μνημόνιο", ο οποίος ήταν 17,5 %, ποσοστό που αντιστοιχεί σε εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2.75 δις ευρώ. Τα χρήματα που εισέρευσαν τελικά ήταν 2,78 δις. ευρώ (2.346.136.310 € δόθηκαν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής και 442.683.520 € σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η συνολική δημόσια δαπάνη (αν υπολογισθεί δηλαδή και η συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού) υπερβαίνει τα 3,7 δις. ευρώ και στο ποσό αυτό προστίθενται κατά περίπτωση ιδιωτικά και δανειακά κεφάλαια.

Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΝ ο στόχος επετεύχθη και υπερκεράστηκε με την άμεση ενεργοποίηση όλων των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών, τη διάθεση των αναγκαίων πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δαπανών και τον καλό συντονισμό και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Produced by