04
ΙΑΝ

Ξεκινά η εφαρμογή των ειδικών επιχειρησιακών συμβάσεων


Με ερμηνευτική εγκύκλιο του που απεστάλη χθες στις κατά τόπους Επιθεωρήσεις Εργασίας ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Μιχάλης Χάλαρης ενημέρωσε τους επιθεωρητές εργασίας για τον τρόπο ελέγχου των Ειδικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων.
 
Ετσι ανοίγει ο δρόμος για την μείωση των μισθών των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, μέσω της ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης η οποία καθιερώθηκε με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο (3899/2010) για τα εργασιακά.

Την ίδια ώρα πληροφορίες από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας κάνουν λόγο για δεκάδες επιχειρήσεις ανά τη χώρα που προσέτρεξαν να καταθέσουν τη σχετική αίτηση, πλην όμως δεν είχαν την έγκριση των εργαζομένων τους ή δεν είχαν καν διαβουλευτεί με αυτούς με αποτέλεσμα οι επιθεωρητές εργασίας να μην τις κάνουν δεκτές αφού δεν είχαν τη σχετική τυπική νομιμοποίηση που απαιτεί ο νόμος.

Η ερμηνευτική εγκύκλιος εξειδικεύει τη διαδικασία υποβολής της κοινής αιτιολογικής έκθεσης προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο γνωμοδοτεί για την ορθότητα των Επιχειρησιακών Συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμογή του Ν 3899/10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπογραφή της αιτιολογικής έκθεσης της Επιχειρησιακής Σύμβασης είναι η ύπαρξη Επιχειρησιακού Σωματείου και εφόσον αυτό δεν υφίσταται συνυπογράφουν για τη σύναψη το Κλαδικό Σωματείο ή ελλείψει αυτού η αντίστοιχη Ομοσπονδία.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΣΕΠΕ τα μέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας προς το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωμοδοτεί για τη σκοπιμότητα της κατάρτισής της, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συμφωνείται και η τυχόν παράτασή της.

Πρέπει να επισημανθεί ότι με βάση το νόμο με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας στην επιχείρηση, οι όροι και προϋποθέσεις μερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιμότητας κλπ.

Η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μπορεί να καταρτιστεί και από εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους, με το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωματείο και αν δεν υπάρχει με το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή με την αντίστοιχη ομοσπονδία.
Produced by