11
ΙΑΝ

EAEE: Μείωση 22,5% στον κλάδο ασφάλισης μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2009


Ο κλάδος ασφάλισης των Μεταφερομένων εμπορευμάτων κατέγραψε μείωση των εργασιών του κατά 22,5% το 2009 κι έφτασε στα 39 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μελέτης της Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη, ο δείκτης ζημιών (loss ratio) επίσης μειώθηκε στο 18,4% (από 23,8%), παραμένοντας σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη για τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά ζημιών (38,4%).

Η μέση πληρωθείσα ζημιά αυξήθηκε περίπου στα 2.606 ευρώ (από 2.060 ευρώ το 2008) και ταυτοχρόνως μειώθηκε η μέση εκκρεμής ζημιά του έτους στα 4.763 ευρώ (από 5.238 ευρώ το 2008).

Τα παραπάνω δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αύξησαν περαιτέρω το επίπεδο εξυπηρέτησής τους, ανταποκρινόμενες πιο γρήγορα στα αιτήματα αποζημίωσης των πελατών τους. Με βάση τα στοιχεία ανά ασφαλιστικό έτος, η μέση ζημία του 2009 εκτιμάται σε 2.340 ευρώ με παράλληλη μείωση της μέσης εκκρεμούς ζημιάς στα 4.763 ευρώ. Τέλος, τα ποσοστά των δικαιωμάτων συμβολαίου και του κόστους πρόσκτησης εργασιών μειώθηκαν ελαφρώς.

Οι εκκρεμείς αποζημιώσεις μετρούμενες ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων είναι 42,4%, το οποίο αποτελεί επίδοση χαμηλότερη των λοιπών κλάδων κατά ζημιών. Επίσης, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις σε σχέση με τις αποζημιώσεις του έτους είναι στο 220,8% ενώ στους λοιπούς κλάδους είναι 123,9%.

Η εκτίμηση της εξέλιξης των αποζημιώσεων του κλάδου, σύμφωνα με τη μέθοδο chainladder, υποδεικνύει ότι η αποθεματοποίηση για τις εκκρεμείς ζημίες του κλάδου κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η εκτίμηση του δείκτη ζημιών με την ίδια μέθοδο είναι 24,9% και η μέση ζημιά 2.340 €.

Με τη μελέτη αυτή η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ επαναλαμβάνει και επικαιροποιεί την καταγραφή των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον κλάδο των Μεταφερομένων εμπορευμάτων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υποεπιτροπής Cargo, Aviation and Freight Forwarders’ Liability της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ.

Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη ανταποκρίθηκαν σε ενιαίο ερωτηματολόγιο το οποίο ζητούσε πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία του κλάδου (παραγωγή ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, κτλ.) τα οποία αφορούσαν στο ημερολογιακό έτος 2009. Δεν ζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με τις καλύψεις αστικής ευθύνης μεταφορέα-διαμεταφορέα, συνεπώς τα στοιχεία της μελέτης δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία του κλάδου (παραγωγή - αποζημιώσεις) που δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΠΕΙΑ. Η μελέτη αποσκοπεί στον υπολογισμό δεικτών με βάση ασφαλιστικά και λογιστικά δεδομένα και 25 ασφαλιστικές επιχειρήσεις - μέλη, οι οποίες συγκεντρώνουν μερίδιο 76,6% της αγοράς, απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. Για λόγους πληρότητας της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν και στοιχεία της ΕΠΕΙΑ σε όποια μεγέθη ήταν διαθέσιμα.

Στο πρώτο κεφάλαιο της έκδοσης παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του κλάδου και υπολογίζονται οι σχετικοί αριθμοδείκτες. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας τα στοιχεία των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η έκδοση κλείνει με κείμενο συμπερασμάτων. Στα παραρτήματα περιέχονται χρήσιμα στοιχεία σχετικά με τον κλάδο.Παραγωγή του κλάδου

Κατά τη διάρκεια του 2009, 42 ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο Μεταφερομένων εμπορευμάτων. Από αυτές, 36 είχαν τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας και 6 του Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στον κλάδο την τελευταία πενταετία.

Το σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου) ανήλθε στα 39 εκατομμύρια €, μειωμένων κατά 22,5% σε σχέση με το 2008. Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρου δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεριδίων αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, επί 42 επιχειρήσεων που άσκησαν τον κλάδο κατά το 2009, οι 5 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 53,3% και οι 10 πρώτες 76,1%.

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΠΕΙΑ, οι αποζημιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις έφτασαν τα 10,3 εκατομμύρια €, μειωμένες κατά 15,9% σε σχέση με το 2008.

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία δεν αφορούν στο σύνολο του κλάδου καθώς δεν περιέχεται η κάλυψη του μεταφορέα-διαμεταφορέα.

Ο δείκτης ζημιάς μειώθηκε κατά το 2009, μετά από τη μεγάλη αύξηση την οποία παρουσίασε κατά το 2008. Επίσης, η μέση πληρωθείσα ζημιά γνώρισε μεγάλη αύξηση, με παράλληλη μείωση της μέσης εκκρεμούς ζημιάς.

Σε σύγκριση του κλάδου με τους λοιπούς κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών, ο δείκτης ζημιών του είναι αρκετά χαμηλότερος. Επίσης, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις του, υπολογιζόμενες ως ποσοστό επί της παραγωγής ασφαλίστρων, είναι ελαφρώς χαμηλότερες.

Το δικαίωμα συμβολαίου αποτελεί μικρότερο μέρος της παραγωγής ασφαλίστρων σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους ασφαλίσεων κατά ζημιών ενώ το κόστος πρόσκτησης εργασιών είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που χορηγείται στους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών.

Τέλος μετά από τη μελέτη των στοιχείων της εξέλιξης των αποζημιώσεων ανά ασφαλιστικό έτος, εκτιμάται ότι ο κλάδος επιτυγχάνει καλή αποθεματοποίηση καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Κατάλογος συμμετεχόντων:

1. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

2. GENERALI HELLAS A.A.E.

3. AXA Α.Α.Ε.

4. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.

5. NATIONAL UNION FIRE INS.CO OF PITTSBURGH

6. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε.

7. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ

8. HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G.

9. E F G EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.

10. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.

11. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

12. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε

13. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.

14. VICTORIA Α.Α.Ε. ΖΗΜΙΩΝ

15. NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.

16. EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ.

17. INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.

18. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε.

19. DEMCO INSURANCE LTD

20. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α.

21. ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC

22. ΠΡΩΤΗ A.A.E.

23. I N G Ε.Α.Ε.Γ.Α.

24. TOKIO MARINE EUROPE INSURANCE LTD

25. ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε.Γ.Α.

Produced by