16
ΙΑΝ

O Γ. Παπακωνσταντίνου στα Συμβούλια Eurogroup και Ecofin


Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, αύριο, Δευτέρα 17 και μεθαύριο 18 Ιανουαρίου, στις Βρυξέλλες.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:


Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ:

α. Τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην πρώτη Ετήσια Ανασκόπηση για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρατηρούνται ενδείξεις οικονομικής ανάκαμψης στην Ε.Ε.. Ενώ οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ασταθείς, η πραγματική οικονομία δείχνει να βελτιώνεται, χάρη στις αυξανόμενες εξαγωγές μετά την αναθέρμανση του παγκόσμιου εμπορίου. Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει, κυρίως λόγω των κινδύνων που σχετίζονται με την αγορά κρατικών ομολόγων. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας δεν έχει ακόμα επανέλθει σε ομαλές συνθήκες και παρατηρούνται καταστάσεις ευαισθησίας στις πιέσεις και εξάρτησης από την κρατική στήριξη. Οι πιστωτικές συνθήκες επίσης δεν έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα και σε αρκετά κράτη-μέλη τα χρέη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων είναι ακόμα υπερβολικά.

β. Τεστ αντοχής

Θα συζητηθεί το θέμα των τεστ αντοχής (stress tests) των τραπεζών που θα διεξάγει, το 2011, η νέα Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κίνδυνου και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Οικονομική και Χρηματοπιστωτική Επιτροπή (EFC) στη σύνοδό της στις 10 Ιανουαρίου κατέληξε σε μια σειρά από προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που αναφέρονται στη μεθοδολογία και τη χρονική στιγμή των τεστ αντοχής, τα σενάρια που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των τεστ.


Β ECOFIN:

Μη νομοθετικές δραστηριότητες1. Παρουσίαση του προγράμματος εργασιών της Ουγγρικής Προεδρίας

Θα γίνει παρουσίαση του προγράμματος εργασιών της Ουγγρικής Προεδρίας και θα διεξαχθεί ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών.

Στον απόηχο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, η Ουγγρική Προεδρία δεσμεύεται να προωθήσει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων στο Συμβούλιο ECOFIN, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2011, ενώ,επιθυμία της είναι να αναλάβει το Συμβούλιο ένα οριζόντιο, συντονιστικό ρόλο, όσον αφορά στα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Οι κύριες προτεραιότητες της Ουγγρικής Προεδρίας επί θεμάτων Συμβουλίου ECOFIN συνοψίζονται ως εξής:

· Οικονομική πολιτική (Ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ε.Ε., «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο», μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων)

· Εξωτερική διάσταση της Ε.Ε.

· Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

· Φορολογία

· Προϋπολογισμός της Ε.Ε.

2. Συνέχεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2010

Στο Συμβούλιο θα συζητηθούν τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 16-17 Δεκεμβρίου 2010, τα οποία, όσον αφορά στον τομέα της οικονομικής πολιτικής συνοψίζονται ως εξής:

· Θέσπιση μόνιμου μηχανισμού (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης για τη διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της Ζώνης του Ευρώ. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί περιορισμένη τροποποίηση της Συνθήκης. Ο Μηχανισμός θα ενεργοποιείται κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των κρατών-μελών της Ευρωζώνης σε περίπτωση κινδύνου της σταθερότητας του συνόλου της Ευρωζώνης. Τα κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης μπορούν να συμμετάσχουν στο μηχανισμό εφόσον το επιθυμούν.

· Επιταχύνεται η επεξεργασία των έξι νομοθετικών προτάσεων της Ε.Ε. για την οικονομική διακυβέρνηση, ώστε αυτές να υιοθετηθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2011.

· Μέχρι τον Ιούνιο του 2011, αναμένονται οι προτάσεις της Ε.Ε. για το νέο πολυετές χρηματοδοτικό πλαίσιο και ζητείται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να συνεργαστούν για την έγκαιρη υιοθέτησή τους.

· Η νέα Στρατηγική Ευρώπη 2020 για την απασχόληση και την ανάπτυξη θα συνεχίσει να κατευθύνει την πολιτική των κρατών μελών και της Ε.Ε. συνολικά, για την αντιμετώπιση της κρίσης και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.3. Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (περιορισμένη σύνθεση)

Στο προσεχές Συμβούλιο Ecofin, οι Υπουργοί , βάσει της ανακοίνωσης της Ε.Ε., στις 6 Ιανουαρίου, θα συζητήσουν τις δράσεις που ελήφθησαν από τη Μάλτα για τη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος της το αργότερο ως το 2011, κατόπιν σύστασης του Συμβουλίου Ecofin στις 16 Φεβρουαρίου 2010.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι η Μάλτα έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για τη διόρθωση του υπερβολικού δημοσιονομικού της ελλείμματος εντός των χρονικών ορίων που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο. Ωστόσο, οι αρχές της Μάλτας πρέπει να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις δημοσιονομικές εξελίξεις και να είναι έτοιμες να λάβουν επιπλέον διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση που εμφανιστούν κίνδυνοι για την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί.

Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η Μάλτα πρέπει να ενισχύσει το δεσμευτικό χαρακτήρα του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου της και να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών της. Επίσης θεωρεί ότι δεν απαιτούνται προς το παρόν περαιτέρω βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος. Τέλος, θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις δημοσιονομικές εξελίξεις της χώρας, σύμφωνα με τη Συνθήκη και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

4. Εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία

Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εισαγωγή του ευρώ στην Εσθονία, η οποία από την 1η Ιανουρίου 2011 αποτελεί το 17ο μέλος της Ευρωζώνης. Η μετάβαση στο Ευρώ εξελίσσεται ομαλά, χωρίς να παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήματα στις τράπεζες ή στο τομέα λιανικής πώλησης. Ήδη, από τις πρώτες μέρες, το 54% των πληρωμών σε καταστήματα πραγματοποιήθηκαν σε ευρώ και σχεδόν όλοι οι πελάτες έπαιρναν ρέστα στο ενιαίο νόμισμα. Το προηγούμενο εθνικό νόμισμα (κορώνα) θα καταργηθεί σταδιακά κατά την διάρκεια μεταβατικής περιόδου διπλής κυκλοφορίας.

5. Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη

Οι Υπουργοί Οικονομικών θα ανταλλάξουν απόψεις βάσει της πρώτης Ετήσιας Επισκόπησης για την Ανάπτυξη (ΕΕΑ) που δημοσιεύτηκε από την Ε.Ε. στις 12 Ιανουαρίου. Η πρώτη αυτή ΕΕΑ σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου κύκλου συντονισμού των πολιτικών των κρατών-μελών, γνωστού και ως «Ευρωπαϊκού Εξαμήνου». Επίσης, η ΕΕΑ συνδυάζει διάφορες δράσεις που κρίνονται ουσιώδεις για την ενίσχυση της ανάκαμψης βραχυπρόθεσμα, για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε. και την πορεία προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ε.Ε. 2020». Η πρώτη ΕΕΑ έχει σχεδιαστεί για να εφαρμοστεί στο σύνολο της Ε.Ε., αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες κάθε κράτους-μέλους.

Στη βασική της ανακοίνωση, η Ε.Ε. εστιάζει σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάκαμψη της οικονομίας και επικεντρώνεται σε βασικά μέτρα που εντάσσονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και αφορούν τρεις κυρίως τομείς:

- Την ανάγκη για αυστηρή δημοσιονομική εξυγίανση με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας

- Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης

- Μέτρα τόνωσης της ανάπτυξηςΗ Ε.Ε. επισημαίνει 10 δράσεις προτεραιότητας που εμπίπτουν στους παραπάνω βασικούς τομείς:

Ι. Μακρο-οικονομικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη

1. Εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης

2. Διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

3. Εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα

ΙΙ. Κινητοποίηση των αγορών εργασίας, Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης

4. Βελτίωση των κινήτρων εργασίας

5. Μεταρρύθμιση των συνταξιοδοτικών συστημάτων

6. Επάνοδος των ανέργων στην απασχόληση

7. Εξισορρόπηση ασφάλειας και ευελιξίας

ΙΙΙ. Επίσπευση της ανάπτυξης

8. Αξιοποίηση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς

9. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης

10. Δημιουργία αποτελεσματικής ως προς το κόστος πρόσβασης σε ενέργεια6. Αναθεώρηση των σχεδίων Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων

Θα συζητηθεί η πορεία προετοιμασίας των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων έχοντας υπόψη σχετικές συζητήσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (EPC). Ως πρώτο βήμα προς τη μετάβαση στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η EPC συζήτησε, στις 14 Δεκεμβρίου 2010, τα μακροοικονομικά και μακρο-διαρθρωτικά στοιχεία των προσχεδίων των Προγραμμάτων. Η Ε.Ε. κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά είναι ένα ικανοποιητικό σημείο εκκίνησης της όλης διαδικασίας. Τα κράτη-μέλη είχαν εντοπίσει τα κυριότερα μακρο-διαρθρωτικά προβλήματα, που εμποδίζουν τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Άλλες παρατηρήσεις της Ε.Ε. που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα προγράμματα που θα υποβληθούν τον Απρίλιο 2011 είναι οι εξής:

· Τα μακροοικονομικά σενάρια των περισσότερων χωρών είναι περισσότερο αισιόδοξα από αυτά της Ε.Ε., ενώ σε μερικές περιπτώσεις η διαφορά είναι μεγάλη.

· Λίγα προγράμματα περιείχαν αναφορά σε συγκεκριμένα και λεπτομερή μέτρα για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών και μακρο-διαρθρωτικών προβλημάτων και προκλήσεων.

· Γενικά, δεν υπήρχαν σαφείς δεσμεύσεις για την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα. Θεωρείται ότι η προσήλωση μόνο στη δημοσιονομική προσαρμογή δεν είναι αρκετή. Σύμφωνα με το νέο ολοκληρωμένο πλαίσιο εποπτείας, τα Προγράμματα Σταθεροποίησης και Σύγκλισης και τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων θα πρέπει συνδυαστικά να παρουσιάζουν μια συνολική απάντηση τόσο στις δημοσιονομικές όσο και στις μακρο-διαρθρωτικές προκλήσεις. Τέλος, τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων των χωρών που λαμβάνουν βοήθεια από την ΕΕ ή/και το ΔΝΤ θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.


7. Ανακοίνωση της Ε.Ε.: Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά - για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας

Στο Συμβούλιο θα συζητηθεί η Ανακοίνωση της Επιτροπής: Προς μία Πράξη για την Ενιαία Αγορά- για μία κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.

Η Ενιαία Αγορά αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της. Η Πράξη Ενιαίας Αγοράς, η οποία στοχεύει να ξεκλειδώσει όλο το δυναμικό της, περιλαμβάνει 50 μέτρα- νομοθετικές προτάσεις για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα βασίζεται στην ανανέωση της εμπιστοσύνης των πολιτών και των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εκτιμάται ότι η ανάκαμψη της Ενιαίας Αγοράς θα λειτουργήσει ως ένα απαραίτητο εργαλείο και θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι 50 προτάσεις για επανεκκίνηση της Ενιαίας Αγοράς κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Ισχυρή, διατηρήσιμη και ισότιμη ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις.

2. Οι πολίτες στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας, μέσω της ανάκτησης της εμπιστοσύνης τους στην ενιαία αγορά.

3. Διάλογος, εταιρική σχέση, αξιολόγηση: τα εργαλεία της χρηστής διακυβέρνησης της ενιαίας αγοράς.


Produced by