28
ΙΑΝ

ΟΑΕΔ: Προγράμματα για προετοιμασία ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας


Με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και τον περιορισμό της ανεργίας υπογράφηκε χθες Σύμφωνο Συνεργασίας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΟΑΕΔ με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2000 για την προώθηση της έννοιας της Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων και την προαγωγή της ιδέας της Κοινωνικής Συνοχής στην Ελλάδα. Μέλη του, είναι 135 επιχειρήσεις και 8 επιχειρηματικοί φορείς.

Το σύμφωνο αφορά ουσιαστικά στην προετοιμασία, υποστήριξη και διευκόλυνση των νέων για την αποτελεσματικότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας θα προωθηθεί μέσα από την συνεργασία για την:

Α) Προώθηση επαγγελματικού προσανατολισμού και διεύρυνση των ευκαιριών για τεχνική κατάρτιση και επιμόρφωση των ανειδίκευτων και χαμηλής ειδίκευσης νέων.

Β) Ανάπτυξη και επέκταση προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των πτυχιούχων.

Γ) Τη δημιουργία προγραμμάτων «συμβουλευτικής» (mentoring) από τα μέλη του Δικτύου για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νέων.

Δ) Τη δημιουργία ειδικών δράσεων προώθησης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στους νέους.

Το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών θα υλοποιηθεί σε τρεις (3) φάσεις:

Α’ ΦΑΣΗ: Υπογραφή του παρόντος Συμφώνου Συνεργασίας όπου ορίζονται οι στόχοι του και οι άξονες εφαρμογής της συνεργασίας (Ιανουάριος 2011).

Β’ ΦΑΣΗ: Πρόσκληση των ενδιαφερόμενων φορέων (Υπουργεία, Οργανισμοί, ΜΚΟ, Αυτοδιοίκηση, Επιχειρήσεις) σε διαβούλευση και υπογραφή «Διακήρυξης» (πλαίσιο αρχών που βασίζεται στο παρόν) για την υλοποίηση των δράσεων που συνδέονται με τους στόχους του Συμφώνου (Φεβρουάριος - Απρίλιος 2011).

Γ’ ΦΑΣΗ: Υλοποίηση, παρακολούθηση και συνεχής επαναξιολόγηση / αναπροσαρμογή των στόχων του Συμφώνου {Μάιος – Δεκέμβριος 2011 (ενδιάμεση αξιολόγηση)}.


Produced by