28
ΙΑΝ

Εγκύκλιος για την υπεραξία επιχειρήσεων


Εγκύκλιο σχετικά με τον καθορισμό της εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2011, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμμένα:

1.    Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13.530) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.

Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η   αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ( 17.589 ).

Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219 /ΠΟΛ1200/28.6.2000 εγκύκλιο .

2.      Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85%με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.

 Τέλος, όπως επισημάινεται στην ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου (26/1).

 


Produced by