28
ΙΑΝ

Περαίωση για τις εκκρεμείς υποθέσεις ακινήτωνΜε ευνοϊκούς όρους θα μπορούν να ρυθμίσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που βρίσκονται στις 4.489 περιοχές που εντάχθηκαν πρόσφατα στο αντικειμενικό σύστημα.


Η δυνατότητα αυτή παρέχεται σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρέχεται προθεσμία τεσσάρων μηνών, να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής τους (1.1.2011).
 
Αναλυτικά η εγκύλιος του ΥΠΟΙΚ έχει ως εξής:

Με τη διάταξη της ενότητας Γ΄ του άρθρου 45 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80Α΄/27-5-2009), η οποία είναι διαρκούς ισχύος και εφαρμόζεται σε εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου που αφορούν ακίνητα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές, όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας αυτών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, ορίζεται ότι:

«Γ. Οι διατάξεις της ενότητας Α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα στις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου για τα ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες σταδιακά επεκτείνεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους και εκκρεμούν κατά την έναρξη εφαρμογής του στις περιοχές αυτές. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης αποδοχής της φορολογητέας αξίας των ακινήτων ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την εφαρμογή του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας. Η προθεσμία αυτή, εάν υπερβαίνει το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την επιβολή του οικείου φόρου, περιορίζεται μέχρι ένα μήνα πριν από τη λήξη του χρόνου αυτού.»

Mε την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28-12-2010,ΠΟΛ 1200 εντάχθηκαν, από 1 Ιανουαρίου 2011, στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα ακίνητα που βρίσκονται εντός 4.489 οικισμών στους νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.

 Συνεπώς για τις εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές, οι υπόχρεοι μπορούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής (1/1/2011).

Όσον αφορά τις υπαγόμενες στη ρύθμιση υποθέσεις (εκκρεμείς κατά την 1/1/2011), τον τρόπο περαίωσης αυτών καθώς και τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στη ρύθμιση, ισχύουν τα οριζόμενα στην ενότητα Α΄ του άρθρου 45 (περαίωση για ένα ή περισσότερα ακίνητα, καταβολή του φόρου στις δόσεις που ορίζονται στην ενότητα Α΄, κ.λπ.), όπως σας έχουν κοινοποιηθεί με την προαναφερθείσα εγκύκλιό μας (ΠΟΛ.1076/2009).

Produced by