31
ΙΑΝ

ΣΕΒ: Ολοκληρώθηκε ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης


Ολοκληρώθηκε και μπορεί να υιοθετηθεί και να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, που κατάρτισε ο ΣΕΒ για τις εισηγμένες εταιρείες. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο ΣΕΒ ανέλαβε τη σχετική πρωτοβουλία με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας στην ελληνική επιχειρηματική αγορά και την εναρμόνισή της με τις βέλτιστες πρακτικές, που ισχύουν στις χώρες του ΟΟΣΑ , στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και παγκοσμίως.

Ο Κώδικας είναι προσαρμοσμένος στη νομοθεσία και στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και έχει συνταχθεί με βάση την αρχή της «συμμόρφωσης» ή «εξήγησης», περιλαμβάνοντας έτσι θέματα, που ξεπερνούν τους υπάρχοντες νόμους και κανόνες.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ αποτελεί ένα εργαλείο για τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών στον Ν. 3873/2010 και την υποβολή της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

Το τελικό κείμενο του Κώδικα, ο οποίος αποτέλεσε αντικείμενο ανοικτής διαβούλευσης, για περισσότερο από τέσσερις εβδομάδες, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ www.sev.org.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κ. Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης συνεχάρη τον ΣΕΒ για την πρωτοβουλία αυτή με επιστολή του στην οποία υπογραμμίζει:

«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει την προσπάθεια αυτή του ΣΕΒ για την υιοθέτηση του Κώδικα και την οικειοθελή εφαρμογή του από τις εισηγμένες εταιρίες. Σύμφωνα με το ν. 3873/2010, οι διοικήσεις των εισηγμένων εταιριών οφείλουν να παράσχουν ενημέρωση προς τους μετόχους τους αναφορικά με τις αρχές και τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζουν.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒ παρέχει μια σημαντική υπηρεσία στις εισηγμένες εταιρίες και στους μετόχους τους θέτοντας στη διάθεσή τους ένα σύγχρονο Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που διασφαλίζει τα συμφέροντα των μετόχων και διευκολύνει την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους».
Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του ΣΕΒ για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας και την επάνοδο της οικονομίας σε συνθήκες ανάπτυξης. Ο ΣΕΒ εκτιμά, ότι η υιοθέτηση του Κώδικα θα αυξήσει σημαντικά την εμπιστοσύνη των εγχώριων και διεθνών επενδυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης θα ενισχύσει τη φήμη, την αντικειμενική μεταχείρισή τους και τη σχέση τους με την ευρύτερη ελληνική κοινωνία.
Produced by