04
ΦΕΒ

Aλλάζει το τοπίο στον έλεγχο της αγοράς εργασίας


Έχοντας ως πρώτιστη προτεραιότητα την άμεση (εντός του 2011) μείωση της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας (εισφοροδιαφυγή) η Κυβέρνηση «εξοπλίζει» το έως τώρα ισχνό οπλοστάσιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας με πρόσθετα όπλα αλλά και προσωπικό. Από την άλλη δίνονται έξτρα κίνητρα στις υγιείς επιχειρήσεις προκειμένου να μειώσουν το μη μισθολογικό τους κόστος (ακόμη και κατά 25%) με αντάλλαγμα την αποδοχή λειτουργίας του «μεγάλου αδελφού» εντός των εκμεταλλεύσεων…

Όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή από το υπουργείο Εργασίαςκαι Κοινωνικών Ασφαλίσεων και περιλα,βάνει μεταξύ άλλων την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας με ταυτόχρονη μείωση των εργοδοτικών εισφορών από 10% έως και 25%, αλλά και την επιβολή αυστηρότερων προστίμων στους εργοδότες που δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Παράλληλα προβλέπεται η μετάταξη 550 υπαλλήλων από άλλες υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι θα προστεθούν στους ήδη 700 επιθεωρητές εργασίας, έως το τέλος Ιουνίου.

Για τους επιτελείς του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι νέες ρυθμίσεις θα περιορίσουν κατά 25% την εισφοροδιαφυγή μέσα στο 2011 κάτι που μεταφράζεται σε εισροή επιπλέον κεφαλαίων ύψους 2 δις ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Αλλαγές οι οποίες κατά την Κυβέρνηση αλλάζουν το τοπίο στην εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς εργασίας αφορούν:

-Την καθιέρωση της ηλεκτρονικής Κάρτας Εργασίας. Η κάρτα που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιουλίου θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή και τον έλεγχο της προσέλευσης, του χρόνου εργασίας και της αποχώρησης των εργαζομένων.

Στις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εγκαταστήσουν το σύστημα και θα καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και στους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, θα παρέχεται έκπτωση 10% επί των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών για το 2011 με προοπτική το 2013 να ανέλθει η μείωση στο 25%.

Όμως, για τις επιχειρήσεις όπου το σύστημα εγκαταστάθηκε και δεν χρησιμοποιείται, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις: α) κατάργηση της έκπτωσης της για διάστημα τριών μηνών από την επιβολή των κυρώσεων, β) στην επιχείρηση, πρόστιμο ύψους 400 ευρώ για κάθε παρανόμως απασχολούμενο μισθωτό και γ) στον ίδιο το μισθωτό, πρόστιμο ύψους, επίσης, 400 ευρώ, η οποία βαρύνει τον εργαζόμενο και καταβάλλεται από τον εργοδότη.

-Τη σύσταση Ειδικής Ομάδας Ετοιμότητας και Άμεσης Επέμβασης. Η ειδική ομάδα εργασίας θα λειτουργεί κάθε ημέρα επί 24 ώρες, ενώ θα υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός μέσω του οποίου θα δέχεται καταγγελίες.

-Τα αυξημένα πρόστιμα σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. Ως προς τις Διοικητικές κυρώσεις προβλέπονται πρόστιμα για κάθε παράβαση, από 500 ευρώ έως και 50.000 ευρώ.

Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νομοθεσίας εντός τετραετίας από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια i) το διπλασιασμό του ύψους του προστίμου και ii) τον αποκλεισμό του εν λόγω εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας ή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος, μπορεί να επιβληθεί στον εργοδότη προσωρινή διακοπή της λειτουργίας για διάστημα μεγαλύτερο από τρεις ημέρες ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.

Ως προς τις ποινικές κυρώσεις, κάθε εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και συγκεκριμένα τα χρονικά όρια εργασίας, την καταβολή δεδουλευμένων, την αμοιβή, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών ή με χρηματική ποινή τουλάχιστον 900 ευρώ είτε και με τις δύο αυτές ποινές.

Produced by