07
ΦΕΒ

Νέα παράταση για περαίωση


Νέα παράταση μέχρι και τις 11 Φεβρουαρίου έδωσε χθες το υπουργείο οικονομικών για την περαίωση .

Συγκριμένα με βάση την ΠΟΛ 1023 οι κάθε είδους προθεσμίες που αφορούν την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων για την περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, την υποβολή σχετικών αιτήσεων από τους επιτηδευματίες και την αποδοχή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των εκδοθέντων ή εκδιδόμενων εν λόγω Σημειωμάτων, καθώς και την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ως άνω νόμου και την επίλυση των διαφορών κατά τις εν λόγω διατάξεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/11.10.2010, λήγουν την 11.2.2011 .
Produced by