13
ΦΕΒ

Στα Συμβούλια Εurogroup και Εcofin στις Βρυξέλλες o Γ.Παπακωνσταντίνου


Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων Eurogroup και Ecofin, αύριο, Δευτέρα 14 και μεθαύριο Τρίτη 15 Φεβρουαρίου, στις Βρυξέλλες.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη του Ecofin:  


Α. ΠΡΟΓΕΥΜΑ:

 α. Τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Παγκόσμια Οικονομική Προοπτική (Ουάσινγκτον, 25 Ιανουαρίου 2011). Τα κύρια συμπεράσματα είναι ότι η ανάκαμψη δύο ταχυτήτων συνεχίζεται. Στις αναπτυγμένες οικονομίες, η δραστηριότητα περιορίστηκε λιγότερο από το αναμενόμενο, αλλά η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και η ανεργία είναι ακόμα υψηλή. Σε πολλές αναδυόμενες οικονομίες, η δραστηριότητα παραμένει δυναμική, ενώ εμφανίζονται πληθωριστικές πιέσεις και ορισμένες ενδείξεις υπερθέρμανσης. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη εκτιμάται να ανέλθει στο 4,5% το 2011, λίγο υψηλότερα από ότι στις προηγούμενες προβλέψεις των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών (Οκτώβριος 2010), κυρίως λόγω της πιο έντονης από το αναμενόμενο δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο 2010 και των νέων πολιτικών πρωτοβουλιών στις ΗΠΑ που θα τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα φέτος. Ωστόσο, σημαντικοί κίνδυνοι ελλοχεύουν για την παγκόσμια ανάκαμψη. Για τη διασφάλιση μιας δυναμικής ανάκαμψης, απαιτούνται άμεσες και ολοκληρωμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών αναταραχών στην Ευρωζώνη , πολιτικές για την αποκατάσταση των δημοσιονομικών ανισορροπιών και τη γενικότερη μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών συστημάτων στις αναπτυγμένες οικονομίες και πολιτικές για τον έλεγχο των πιέσεων υπερθέρμανσης στις βασικές αναδυόμενες οικονομίες.

 

β. Μελλοντική πορεία του μακροοικονομικού διαλόγου σε πολιτικό επίπεδο

Η Προεδρία θα καλέσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ), προκειμένου να ενημερώσει προφορικά τους Υπουργούς σχετικά με τα όσα συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της ΕΟΠ για το μέλλον του μακροοικονομικού διαλόγου.

Η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής κλήθηκε να επανεξετάσει το ρόλο του Μακρο-Οικονομικού Διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, υπό το νέο πλαίσιο συντονισμού πολιτικών που προκύπτουν από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις προτάσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης. Το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της Ομάδας Παρακολούθησης του Μακρο -Οικονομικού Διαλόγου και τα θέματα που θα συζητηθούν πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το Ευρωπαϊκό Eξάμηνο:

·      Ο εαρινός γύρος συναντήσεων της Ομάδας πρέπει να διεξάγεται στις αρχές του έτους, προκειμένου να συνεισφέρει έγκαιρα στην Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη και τις Εαρινές Συνόδους Κορυφής.

·      Ο φθινοπωρινός γύρος συναντήσεων θα μπορούσε να πραγματοποιείται στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του έτους, με έμφαση σε θέματα ανταγωνιστικότητας και μακροοικονομικών ανισορροπιών.

·      Θέματα ιδιαίτερης σημασίας για την Ζώνη του Ευρώ θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως χωριστά σημεία της Ημερησίας Διάταξης

 Β ECOFIN:

 Νομοθετικές διαβουλεύσεις

- Νομοθετικές προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση:

α. Κανονισμός που τροποποιεί τον Κανονισμό 1466/97 του Συμβουλίου (προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης)

β. Κανονισμός που τροποποιεί τον Κανονισμό 1467/97 του Συμβουλίου (διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης)

γ. Κανονισμός για την αποτελεσματική εφαρμογή της δημοσιονομικής επιτήρησης στην Ευρωζώνη

δ. Κανονισμός για την πρόληψη και διόρθωση μακροοικονομικών ανισορροπιών

ε. Κανονισμός για την επιβολή μέτρων με σκοπό τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην Ευρωζώνη

 

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

Οικονομική διακυβέρνηση (συνέχεια): Οδηγία του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων κανόνων στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών-μελών

Θα διεξαχθεί συζήτηση σχετικά με τις έξι προτάσεις της Ε.Ε. για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνηση, με σκοπό τον περιορισμό των εκκρεμών θεμάτων, βάσει των προπαρασκευαστικών εργασιών της Ad Hoc Ομάδας Εργασίας για την οικονομική διακυβέρνηση. Η συζήτηση αυτή θα προετοιμάσει το έδαφος για τις διαβουλεύσεις που θα λάβουν χώρα στο Συμβούλιο Ecofin του Μαρτίου, το οποίο προσβλέπει στην επίτευξη συμφωνίας γενικού προσανατολισμού επί των προτάσεων. Η Ουγγρική Προεδρία θα προσπαθήσει να διευκολύνει όσο μπορεί τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι νομοθετικές προτάσεις να υιοθετηθούν ως τον Ιούνιο 2011. Η δέσμη προτάσεων για την οικονομική διακυβέρνηση αποτελείται από δύο μέρη: πέντε παραπάνω νομοθετικές προτάσεις και μια μη-νομοθετική (η Οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις στα εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια), η οποία δεν υπόκειται στη συνήθη νομική διαδικασία, δηλαδή την διαδικασία συναπόφασης Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου, κατόπιν πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Νομοθετικές διαβουλεύσεις

Οδηγία για τη φορολογία αποταμιεύσεων

Στο Συμβούλιο θα γίνει συζήτηση προσανατολισμού επί της πρότασης της Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων. Η πρόταση της Επιτροπής στοχεύει στη μείωση της φοροαποφυγής. Η Επιτροπή προσπαθεί να βελτιώσει την Οδηγία, ώστε να εξασφαλιστεί η φορολόγηση των τόκων των καταθέσεων που συνήθως διοχετεύονται μέσω επενδυτικών εργαλείων, που δεν φορολογούνται, ενώ προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της και σε εισοδήματα που ισοδυναμούν με τόκους που αποκτούνται μέσω επενδύσεων σε καινοτόμα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και σε ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα. Το θέμα έχει συζητηθεί και σε προγενέστερες συναντήσεις του Συμβουλίου Ecofin, όπου κρίθηκε ότι απαιτείτο περαιτέρω επεξεργασία, κυρίως σε σχέση με την εισαγωγή ρήτρας για την τήρηση «ισοδύναμων μέτρων» και την αποσαφήνιση της σχέσης μεταξύ της μεταβατικής περιόδου της Οδηγίας αυτής από τη μια, και της έναρξης ισχύος συμφωνιών για την καταπολέμηση της απάτης και ανταλλαγής πληροφοριών με τρίτες χώρες, από την άλλη.

 

Μη νομοθετικές δραστηριότητες

1.    Συμφωνίες με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της απάτης

Θα γίνει συζήτηση προσανατολισμού για το θέμα της σύναψης Συμφωνιών με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της απάτης και την ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. Ειδικότερα, θα συζητηθούν συμφωνία με το Λιχτενστάιν και εντολή διαπραγμάτευσης συμφωνίας με άλλες τρίτες χώρες (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο και Ελβετία). Οι συμφωνίες αυτές στοχεύουν ανάμεσα στα αλλά και στην εφαρμογή των κανόνων του ΟΟΣΑ για ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος. Το θέμα έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο Ecofin στο παρελθόν και σκοπός της Προεδρίας είναι η νέα ώθηση στις συζητήσεις μετά και την υιοθέτηση της Οδηγίας για τη Διοικητική Συνεργασία τον Δεκέμβριο 2010.

 

2.    Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (24-25 Μαρτίου 2011)

α. «Ε.Ε. 2020»: Μακροοικονομικές και δημοσιονομικές κατευθύνσεις

Το προσεχές Συμβούλιο Ecofin θα υιοθετήσει συμπεράσματα για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: μακροοικονομικές και δημοσιονομικές κατευθύνσεις, προκειμένου να παράσχει έγκαιρα κατευθύνσεις πολιτικής στα κράτη-μέλη για την κατάρτιση των Προγραμμάτων Σταθερότητας και Σύγκλισης (ΠΣΣ) και των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). Τα βασικά σημεία των συμπερασμάτων είναι τα ακόλουθα:

Ι. Έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Τα ΠΣΣ και τα ΕΠΜ για την περίοδο 2011/2012 θα πρέπει να επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης, την προώθηση της ενίσχυσης της απασχόλησης και την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για τόνωση της ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση κάθε χώρας. Το Συμβούλιο επικροτεί την πρώτη ετήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη της Ε.Ε., η οποία σηματοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και παρέχει, σε συνδυασμό με τις ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την «Ευρώπη 2020», τη βάση για εκ των προτέρων συντονισμό στο πλαίσιο του Συμβουλίου και κατευθύνσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τα κράτη-μέλη προκειμένου οι ολοκληρωμένες στρατηγικές να εμπεριέχονται στα ΠΣΣ και τα ΕΠΜ.

ΙΙ. Κατευθύνσεις μακροοικονομικής πολιτικής

α. Εφαρμογή αυστηρής δημοσιονομικής εξυγίανσης: Ύψιστη σημασία για όλα τα κράτη μέλη έχει η διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, αν μη τι άλλο με την ανακοίνωση και την εφαρμογή αξιόπιστων και λεπτομερών σχεδίων εξυγίανσης, τα οποία απαιτούν στις περισσότερες περιπτώσεις ετήσιες διαρθρωτικές δημοσιονομικές προσαρμογές αρκετά πάνω από το 0,5% του ΑΕΠ. Το Συμβούλιο τονίζει ότι στα κράτη μέλη, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα διαρθρωτικά δημοσιονομικά ελλείμματα ή πολύ υψηλά ή ραγδαία αυξανόμενα επίπεδα δημοσίου χρέους, η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής.

β. Διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών : Απαιτείται επείγουσα δράση για τη διόρθωση των επιζήμιων και επίμονων μακροοικονομικών ανισορροπιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Στο εσωτερικό της Ζώνης του Ευρώ αυτό έχει ζωτική σημασία για την ομαλή λειτουργία της νομισματικής ένωσης.

γ. Εξασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα: Το Συμβούλιο χαιρετίζει την ενίσχυση του εποπτικού πλαισίου σε επίπεδο Ε.Ε. και τονίζει ότι η αναδιάρθρωση των τραπεζών, εφόσον είναι απαραίτητη, πρέπει να επιταχυνθεί, δεδομένου ότι έχει ουσιαστική σημασία για την αποκατάσταση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους και την πλήρη επαναφορά της ομαλής χορήγησης πιστώσεων.

δ. Οικονομική ανάπτυξη και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της απασχόλησης: Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην εξασφάλιση βιώσιμων και κατάλληλων συνταξιοδοτικών συστημάτων, κυρίως με την αύξηση της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης και με καλύτερη ευθυγράμμιση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή/και των συνταξιοδοτικών παροχών με τις αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής. Οι πολιτικές για την αγορά εργασίας πρέπει να προωθούν τις δεξιότητες, να δημιουργούν κίνητρα υπέρ της εργασίας και να μειώνουν τους αποκλεισμούς από την αγορά εργασίας. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι θεσμοί της αγοράς εργασία πρέπει να επανεξετασθούν και να μεταρρυθμιστούν με στόχο τη μείωση των αγκυλώσεων της αγοράς εργασίας.

ΙΙΙ. Κινητοποίηση των μοχλών ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο

Το Συμβούλιο ζητεί την ιεράρχηση των διαφόρων προτάσεων πολιτικής που παρουσιάσθηκαν στην ανακοίνωση «Προς μια Πράξη για την ενιαία αγορά» με στόχο την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και την αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς ως μοχλό ανάπτυξης. Επίσης, υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες πρέπει να εφαρμοσθεί πλήρως και να αρθούν οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στις υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων, στις επαγγελματικές υπηρεσίες και στον κλάδο του λιανικού εμπορίου.

 

β. Διορισμός μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει συστάσεις προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την αντικατάσταση της Gertrude Tumpel- Gugerell ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Το θέμα αυτό θα προετοιμαστεί άτυπα στο Eurogroup.

 

3.    Εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (περιορισμένη σύνθεση)

Το Συμβούλιο Ecofin θα αξιολογήσει (με βάση την ανακοίνωση της Ε.Ε. στις 27 Ιανουαρίου 2011) τις δράσεις που ανέλαβαν η Βουλγαρία , η Δανία, η Κύπρος και η Φινλανδία, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Η Ευρωπϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τη δράση τους σε απάντηση των συστάσεων του Συμβουλίου Ecofin της 13ης Ιουλίου 2010 για διόρθωση της κατάστασης υπερβολικού ελλείμματος. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, φαίνεται ότι και οι τέσσερις χώρες έχουν λάβει επαρκή δράση προς την επίτευξη του στόχου διόρθωσης του υπερβολικού τους ελλείμματος εντός των χρονικών ορίων που έθεσε το Συμβούλιο. Συνεπώς, η Ε.Ε. θεωρεί ότι για αυτά τα κράτη-μέλη δεν απαιτούνται προς το παρόν περαιτέρω βήματα στο πλαίσιο της ΔΥΕ. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Ε.Ε. και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η Ε.Ε. θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις δημοσιονομικές εξελίξεις στις χώρες αυτές.

 

4.    Προετοιμασία της Συνάντησης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητών της Ομάδας G20 (18-19 Φεβρουαρίου 2011)

Το Συμβούλιο πρόκειται να υιοθετήσει τους Όρους Αναφοράς (Terms of Reference) για τη συνάντηση της Ομάδας των 20 (G20) σε επίπεδο αναπληρωτών και Υπουργών Οικονομικών  και Κεντρικών Τραπεζιτών που θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι, στις 17-19 Φεβρουαρίου 2011 . Τα θέματα που καλύπτονται είναι: Παγκόσμια οικονομία, πλαίσιο για μια ισχυρή, βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη, αναμόρφωση του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος, πηγές χρηματοδότησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ρυθμίσεις στο χρηματοπιστωτικό τομέα, αγορά προϊόντων, Συμβουλευτική Ομάδα για τη Χρηματοδότηση του Κλίματος και αναπτυξιακά θέματα

 

5.    Διαδικασία απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2009

Το Συμβούλιο αφού εξέτασε την ετήσια έκθεση και την δήλωση Αξιοπιστίας (Statement of Assurance) - που χορήγησε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) για το οικονομικό έτος 2009, συστήνει στο  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί σε απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τη διαχειριστική της ευθύνη για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το οικονομικό έτος 2009. Το Συμβούλιο καλωσορίζει την δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία φαίνονται βελτιώσεις ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο σύνολο του. Ωστόσο, το Συμβούλιο υπογραμμίζει  το γεγονός ότι οι πληρωμές συνεχίζουν να υπόκεινται ουσιωδώς σε σφάλμα και ότι τα συστήματα ελέγχου και εποπτείας παραμένουν μερικώς μόνον αποτελεσματικά, καθώς και για το γεγονός ότι ο πρωταρχικός στόχος για την «απόκτηση» μιας θετικής δήλωσης αξιοπιστίας σε ότι αφορά τις υποκείμενες συναλλαγές δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Θεωρεί θετικό το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο προέβη σε θετική εκτίμηση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς, τα έσοδα, τις αναλήψεις υποχρεώσεων για όλους τους τομείς πολιτικής και τις πληρωμές για τους τομείς «Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις» και «Διοικητικές και άλλες δαπάνες». Σημειώνει ότι παρατηρούνται βελτιώσεις στον τομέα της «Συνοχής», αν και απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες. Επίσης, σε ότι αφορά το κεφάλαιο για τη «Γεωργία και τους φυσικούς πόρους», παρατηρεί με ανησυχία ότι τα πορίσματα των ελέγχων του ΕΣΣ καταγράφουν μια αύξηση στο εκτιμώμενο πιθανό σφάλμα, συγκριτικά με το 2008, σχετικά με τις δαπάνες. Τέλος, καλεί την Επιτροπή και τα Κράτη- Μέλη να συνεχίσουν την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των Ταμείων της ΕΕ και να βελτιώσουν περαιτέρω την συνεργασία τους.


6.    Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2012

Η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού 2012, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιδίωξη των στόχων της ΕΕ. Η υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων πολιτών. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αποδίδει ύψιστη σημασία στις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές και αναμένει να ληφθούν υπόψη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 2012:

·         Τονίζεται η σημασία διατήρησης μιας συνολικής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες εξυγίανσης που καταβάλλονται από τα κράτη-μέλη ώστε να μειωθεί το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τους και  θα πρέπει να παραμείνει αυστηρά εντός των ορίων που προβλέπονται από το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013.

·         Η ανάληψη δεσμεύσεων και πληρωμών πρέπει να αντανακλούν πραγματικές και σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες. Η Επιτροπή, όταν προτείνει πιστώσεις, καλείται να συνεχίσει να λαμβάνει υπόψη τόσο τις προβλέψεις, όσο και τις τάσεις από προγενέστερες εκτελέσεις προϋπολογισμών.

·         Η σχέση μεταξύ του επιπέδου δεσμεύσεων και πληρωμών θα πρέπει να σταθμίζεται προσεχτικά έναντι της ικανότητας απορρόφησης.  Το επίπεδο των δεσμεύσεων θα πρέπει να είναι συμβατό με την εξέλιξη του όγκου των εκκρεμών πληρωμών.

Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειες για βελτίωση των προβλέψεων, υπενθυμίζει τη σημασία της δομής και του περιεχομένου των εγγράφων που συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού και αναμένει από όλα τα θεσμικά όργανα να παράσχουν εκ των προτέρων τις αναγκαίες πληροφορίες για σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα του συνόλου των διοικητικών δαπανών. 


Produced by