14
ΦΕΒ

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ: Τύπος και περιεχόμενο


Τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. καθορίζει το υπουργείο Οικονομικών με την απόφαση ΠΟΛ 1028.

Το έντυπο αυτό, όπως προβλέπει η απόφαση ΠΟΛ 1028, ισχύει για υποβολή περιοδικών δηλώσεων μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μέχρι εκδόσεως νέου εντύπου.

Προκειμένου για υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. με έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., θα χρησιμοποιείται το έντυπο 050 – Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2010, Φ2 TAXIS (ισχύον έντυπο), με χειρόγραφη διόρθωση και αναγραφή των συντελεστών που ισχύουν για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011.

Όσον αφορά τον τρόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής, καθώς και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ισχύουν όσα ορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ.1019/4.2.2003 και 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/ 18.4.2006, όπως ισχύουν.Produced by