15
ΦΕΒ

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για τους μεσίτες αστικών συμβάσεων


Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται μέχρι 25/02/2011 το σχέδιο νόμου «Μεσίτες αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και λοιπές διατάξεις».
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με αυτό το σχέδιο νόμου επιχειρείται μια εκ βάθρων ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων σχετικών με ακίνητα. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή κανόνων δεοντολογίας, υπευθυνότητας, λογοδοσίας και πειθαρχικού ελέγχου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί Μεσιτείας.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι τόσο η προστασία του επαγγέλματος του μεσίτη αστικών συμβάσεων, μέσω κανόνων ορθής άσκησης του, όσο και η προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς, με την κατάργηση του ΠΔ 248/1993 (ΦΕΚ Α’ 108), ξεκαθαρίζεται το πλαίσιο των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος και καλύπτονται κενά και «γκρίζες ζώνες», με το σαφή καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών.

Πέραν της επιτακτικής ανάγκης για κάλυψη των παραπάνω απαιτήσεων, είναι σημαντικό να τονισθεί το γεγονός ότι σε σχέση με το επάγγελμα του μεσίτη υπάρχει υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες και σε ημερομηνίες που καθίστανται δεσμευτικές τόσο από το κοινοτικό δίκαιο όσο και από το Μνημόνιο . Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου έχει λάβει υπόψη, όπως επιβάλλεται, τις επιταγές της Οδηγίας:

α) καταργώντας την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο ως προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη, αντικαθιστώντας την με εγγραφή στο ΓΕΜΗ.

β) εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεσιτείας αστικών συμβάσεων.

Στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1707, έχει αναρτηθεί το σχέδιο νόμου.
Produced by