18
ΦΕΒ

Ξεκίνησε η λειτουργία του ΕΤΕΑΝ


 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (αριθμός Φύλου 17/ 17 Φεβρουαρίου 2011) ο νόμος για τη σύσταση του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης γεγονός που σημαίνει ότι ξεκίνησε η ισχύς του. Στο νόμο που ψήφισε η Βουλή περιλαμβάνονται και τροπολογίες που αφορούν στην τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού, ενώ ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα δρα στο μέλλον το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ώστε να είναι αποδοτικότερος ο ρόλος του.

Συγκεκριμένα ο νόμος ορίζει τα εξής:

Άρθρο πρώτο

Σύσταση εταιρείας

1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.» (στο εξής η Εταιρεία), η οποία από της ισχύος του παρόντος υποκαθιστά σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ» και τον ειδικό τίτλο ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., που συστήθηκε με το ν. 3066/2002, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

2. Η Eταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Άρθρο δεύτερο

Καταστατικό

Το Καταστατικό της Εταιρείας έχει ως εξής: «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1

Νομική μορφή

1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας.

2. Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, με απόφαση της οποίας εξειδικεύεται το

πλαίσιο εποπτείας της, όσον αφορά τους κανόνες κε?

φαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας και τους όρους

τοποθέτησης διαθεσίμων.

3. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθέσιμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

4. Η εποπτεία της Εταιρείας, όσον αφορά τη χάραξη της πολιτικής της και του προγράμματος δράσης της, καθώς και για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της και για την υλοποίηση της επενδυτικής και αναπτυξιακής πολιτικής της προς επίτευξη του σκοπού της, ασκείται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 2

Επωνυμία

Η επωνυμία της Eταιρείας είναι «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και φέρει το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.». Στις διεθνείς συναλλαγές της η Εταιρεία χρησιμοποιεί την επωνυμία «HELLENIC FUND FOR ENTREPRENEURSHIP AND DEVELOPMENT» και το διακριτικό τίτλο «Ε.Τ.Ε.ΑΝ. SA» ή πιστή μετάφραση αυτών σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Άρθρο 3

Έδρα

1. Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος δήμος της Περιφέρειας Αττικής.

2. Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες

καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.

Άρθρο 4

Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη και φιλική στο

περιβάλλον ανάπτυξη.

β) Η διευκόλυνση και βελτίωση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς και ιδίως των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών στη Σύσταση της Ε.Ε.

2003/361/ΕΚ, όπως ισχύει κάθε φορά, στη χρηματοδότηση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, της ανάπτυξής τους, του τεχνολογικού και οργανωτικού

εκσυγχρονισμού τους και για την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους.

γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση

για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

δ) Η προώθηση της συνεπένδυσης ή συμμετοχής σε Επενδυτικά Ταμεία, σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή σε Επενδυτικά Σχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο:

i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

ii) τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών και οργανωμένων περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.Ο.ΠΑ., τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες,

iii) την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την παραγωγή τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας,

iv) την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτόν ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, από την αρμόδια δημόσια αρχή ή τη διαχειριστική αρχή του κατά περίπτωση επιχειρησιακού

προγράμματος ή άλλης δράσης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλη πηγή χρηματοδότησης για να ιδρύει και να διαχειρίζεται:

α) Ταμεία Χαρτοφυλακίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως ισχύουν κάθε φορά, και στο άρθρο 36 του Κανονισμού

(ΕΚ) αριθμ. 498/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.

β) Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως Ταμεία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Ταμεία Εγγυήσεων, Ταμεία Δανειοδοτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006, 71 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 και 50, 51, 52, 53, 54 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006, 55 παράγραφος 8 του Κανονισμού 1198/2006 και 34, 35, 36 και 37 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 498/2007, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Στις συμφωνίες χρηματοδότησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, καθώς και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις για τη σύσταση των ανωτέρω Ταμείων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης και διαχείρισης των ανωτέρω.

3. Επίσης, η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα

ΕΣΠΑ ή άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα Διεθνών Πολυμερών Οργανισμών, περιλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν επιδότηση επιτοκίων,

επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και ενεργοποίησης των

χρηματοδοτικών μέσων.

4. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται:

α) Με την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων, για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση.

β) Με τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, με μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων των επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, τα?

μεία στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Η εν λόγω συνεπένδυση μπορεί να πραγματοποιείται με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

γ) Με τη συνεπένδυση των ποσών που διαχειρίζεται η Εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας είτε για την προώθηση δραστηριοτήτων που αξιοποιούν νέες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εν λόγω συνεπένδυση μπορεί να πραγματοποιείται με την ίδρυση θυγατρικών εταιρειών.

δ) Με την παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.

ε) Με την εκπόνηση ειδικών μελετών, ερευνών αγοράς και επιχειρηματικών σχεδίων.

Άρθρο 5

Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, που μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ? ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 6

Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 1.712.885.700 ευρώ και διαιρείται σε 17.128.857 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία. Από το παραπάνω κεφάλαιο ποσό 1.500.000.000 ευρώ αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009, όπως ισχύει και ποσό 212.885.700 ευρώ από μετρητά. Το μετοχικό κεφάλαιο με τη μορφή μετρητών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, όπως επιδότηση επιτοκίου και προμηθειών.

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.

Άρθρο 7

Μετοχές

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο .

2. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτλου και μετοχών, πλήρη στοιχεία κατόχου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του

Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτλος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι με?

τοχών φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων.

Άρθρο 8

Έσοδα

Tα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:

α) την επένδυση ή συνεπένδυση των διαθεσίμων της ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται,

β) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως η αμοιβή διαχείρισης των ταμείων χαρτοφυλακίων και των μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής.

γ) κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,

δ) ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή φορείς της,

ε) προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και

ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 9

Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή εκπρόσωπό τους.

Άρθρο 10

Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της, καθώς και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, να αναθέτει μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας, με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλογικά, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφασή του και την έκταση της σχετικής ανάθεσης.

Άρθρο 11

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία και ορίζει τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο αυτού. Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν, ως σύνολο, επαρκείς γνώσεις ή και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων, Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα άσκησης εποπτείας επί του

συνόλου των λειτουργιών της εταιρείας.

2. Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και ελευθέρως ανακλητοί από αυτήν.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα.

4. Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντά του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εάν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος παύσει να ασκεί για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντά του, πέραν του τριμήνου, συγκαλείται Γενική

Συνέλευση, με θέμα την εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου.

6. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες Σύμβουλοι δεν συνιστούν τη νόμιμη προς λήψη αποφάσεων απαρτία, να ορίσει προσωρινό ή προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά. Τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

7. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται από αυτό.Άρθρο 12

Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα στον τόπο της έδρας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έγκυρα συνεδριάζει και εκτός της έδρας του, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιείται, με οποιονδήποτε τρόπο στα μέλη δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη, που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Κατόπιν αιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του.

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται, επίσης, κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. Αν ένας ή περισσότεροι Σύμβουλοι αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, η άρνησή τους καταγράφεται στα πρακτικά.

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά οριζόμενο από τον ίδιο για το σκοπό αυτόν.

Άρθρο 13

Απαρτία - Λήψη αποφάσεων

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται αυτοπροσώπως ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών

του, ουδέποτε όμως τα αυτοπροσώπως παριστάμενα μέλη δύνανται να είναι λιγότερα των τεσσάρων.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παριστάμενων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί προσωπικών ζητημάτων, οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία δια ψηφοδελτίων.

3. Κάθε μέλος έχει μία (1) ψήφο, όταν όμως αντιπροσωπεύει απόν μέλος μπορεί να έχει δύο (2) ψήφους, εφόσον είναι ειδικά εξουσιοδοτημένο με έγγραφη εντολή (επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό μήνυμα) του απουσιάζοντος μέλους, η οποία (εξουσιοδότηση) μπορεί να αφορά περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Στο πρόσωπο του αυτού μέλους δεν επιτρέπεται να συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι, περιλαμβανομένης της δικής του.

4. Απαγορεύεται η αντιπροσώπευση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο από πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Συμβουλίου.

5. Το μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο, θεωρείται ότι έχει υποβάλλει την παραίτησή του, η οποία συντελείται όταν το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει σχετικά και καταχωρίσει την απόφασή του στα πρακτικά του.

Άρθρο 14

Αμοιβές και αποζημιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας ή ομάδες εργασίες.

Άρθρο 15

Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, για κάθε πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητά τους ως Συμβούλων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για δύο έτη μετά την αποχώρησή τους από τη θέση αυτή.

3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους, που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται αποζημίωση κατά τα άρθρα 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγού μενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ? ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 16

Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχειριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 110 έως 131 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ο προϋπολογισμός και τυχόν ανακατανομή κονδυλίων υποβάλλονται για έγκριση στους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο 17

Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας, ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, που είναι γραμμένοι στα μητρώα

του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών ? λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου ορκωτών ? ελεγκτών ? λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή ? λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή του.

3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους, υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως, οι ορκωτοί ελεγκτές ? λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ελεγκτές υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στον εποπτεύοντα Υπουργό.

5. Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές ? λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους.

Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 18

Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειάς της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειάς της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και

δ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

Άρθρο 19

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) μέτοχοι της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.»

Άρθρο τρίτο

Περιουσία - Υφιστάμενες δικαιοπραξίες

Εκκρεμείς δίκες

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. παύει να υφίσταται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος επ’ ονόματι της εταιρείας αυτής, περιέρχονται στην Εταιρεία, η οποία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε

όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. Επίσης, περιέρχονται στην εταιρεία τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, πόροι και δικαιώματα που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. μετά την ημερομηνία του ισολογισμού της 31.12.2010, τα οποία θα εγγραφούν στα βιβλία της Εταιρείας.

2. Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες και συμβάσεις εργασίας, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», στη θέση αυτού υπεισέρχεται η Εταιρεία, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από αυτές.

3. Όπου σε έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια αναγράφεται η επωνυμία «ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.», από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η ανώνυμη εταιρεία «Ε.Τ.Ε.ΑΝ.

Α.Ε.».

4. Οι εκκρεμείς δίκες της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. συνεχίζονται από την Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχισή τους. Για τις δί κες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..

5. Κάθε πράξη που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε τέλος, εισφορά, καθώς και δικαιώματα οποιουδήποτε

τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και δικαιωμάτων όλων των υποθηκοφυλάκων.

6. Το ποσό των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους 1.500.000.000 ευρώ, που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εκτός των πληρωμών καταπτώσεων εγγυήσεων, και για την κάλυψη πληρωμών επιδοτήσεων κόστους δανεισμού, εγγυημένων από την Εταιρεία δανείων και κεφαλαίων κίνησης.

Άρθρο τέταρτο

Κανονισμοί λειτουργίας

1. Εντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται:

α. Η οργανωτική δομή της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες των λειτουργικών μονάδων και ο τρόπος λειτουργίας τους, οι θέσεις ευθύνης με τα απαιτούμενα προσόντα για καθεμία από αυτές, καθώς και η περιγραφή των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

β. Οι κατευθύνσεις και γενική περιγραφή των εργασιών

λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων και

ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου κεφαλαίου, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού προμηθειών και δαπανών.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος

2 του Καταστατικού της Εταιρείας, περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αφορούν:

α. Στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (σύμφωνα με τους ορισμούς της Σύστασης της Επιτροπής ΕΚ/361/2003, όπως ισχύει κάθε φορά), των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Εταιρείας, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας.

β. Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ των εγγυήσεων είτε λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής είτε εκ της λειτουργίας της.

γ. Στην εφαρμογή των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, όπως ισχύουν κάθε φορά.

δ. Στη μη στήριξη προβληματικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C 244/02), όπως ισχύουν κάθε φορά.

ε. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ένδικων μέσων για τη διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας (π.χ. ένσταση διζήσεως, άσκηση δικαιώματος αναγωγής).

στ. Στη δέσμευση ότι η εγγύηση δεν θα υπερβαίνει το 80% του εγγυημένου δανείου ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου, ειδικά δε για τα δάνεια, το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του δανείου δεν υπερβαίνει το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, ανά επιχείρηση.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θέματα που αφορούν τους όρους, τις διαδικασίες και τον τρόπο επιλογής των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως χρηματοπιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, επενδυτικά ταμεία και άλλους αντίστοιχους φορείς, που λειτουργούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), προκειμένου να συνεπενδύουν ή να συνεργάζονται με την Εταιρεία, καθώς και συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ή άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο πέμπτο

Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., μεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν.

2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας,αφού συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου υπαλλήλου, υπογράφεται δε νέα ατομική σύμβαση εργασίας.

3. Οι θέσεις που θα ορισθούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας ως θέσεις ευθύνης, θα πληρωθούν από το υπάρχον προσωπικό, που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον σε σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον διαθέτει τα ειδικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που καθορίζονται στην πρόσκληση.

4. Για όλα τα δικαιώματα και τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, ο χρόνος εκάστου υπαλλήλου στην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., καθώς και εκείνος που έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας από αυτήν, λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην Εταιρεία.

5. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθενείας του Ι.Κ.Α. και διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να συνιστώνται μέχρι σαράντα (40)

θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Στην ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προς έγκριση. Στο παραπάνω Συμβούλιο υποβάλλεται προς έγκριση και ο πίνακας των αποτελεσμάτων.

7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων καταρτίζεται μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ο Κανονισμός Προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή

κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού.

Ο Κανονισμός Προσωπικού εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο έκτο

Έργα - Προμήθειες - Υπηρεσίες

Οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών, εκτέλεσης έργων και εργασιών, παροχής υπηρεσιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, ρυθμίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κανονισμοί εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Άρθρο έβδομο

Απαλλαγές - προνόμια

Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δραστηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

Άρθρο όγδοο

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., όπως αυτό έχει συγκροτηθεί σε σώμα.

2. Μέχρι την έκδοση των Κανονισμών που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι Κανονισμοί Προμηθειών, Επιλογής Συνεργατών ? Συνεπενδυτών και Λειτουργίας και Παροχής Εγγυήσεων της ΤΕΜΠΜΕ

Α.Ε.

Άρθρο ένατο

Τροποποίηση του ν. 3775/2009

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 22 του ν.3775/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μετά τη συντέλεση της ως άνω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., οι σχετικές απαιτήσεις της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε τελικώς η εγγύησή της, μέσω απόδοσης ομολόγων στα πιστωτικά ιδρύματα, καθίστανται πλέον απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη κατά ΚΕΔΕ των σχετικών καταπιπτομένων ποσών εγγυήσεων.

Προς το σκοπό αυτόν η ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τα απαραίτητα έγγραφα για τη βεβαίωση των ποσών κατάπτωσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ως δημόσιο έσοδο. Τα έγγραφα αυτά καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο δέκατο

Τροποποίηση διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρημα
Produced by